1096
0

Rekompensata za opóźnienie w płatnościach

1096
0

Jeżeli obserwujesz nas na bieżąco, to zapewne wiesz, że zgodnie ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika 40, 70 lub aż 100 EURO. Dlaczego tak jest, od czego zależy wysokość rekompensaty i co powinieneś zrobić przeczytasz w dzisiejszym artykule.

Rekompensata – ile można się domagać?

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

 1. – 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
 2. – 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
 3. – 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Od ilu faktur przysługuje rekompensata?

Rekompensata za nieterminową płatność przysługuje od każdej nieopłaconej w terminie faktury z osobna. W sytuacji w której umowa przewiduje spełnienie wierzytelności w częściach, rekompensata 40 euro od każdej faktury lub wyższa w zależności od wysokości zaległego świadczenia, przysługuje wierzycielowi odrębnie dla każdej niezapłaconej części.

Na jaki dzień ustala się kurs EURO?

Wysokość rekompensaty po przewalutowaniu z EURO na PLN ustala się zgodnie ze średnim kursem euro ogłoszonym przez NBP (Narodowy Bank Polski) ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne.

Czy jako wierzyciel muszę dochodzić rekompensaty?

Oczywiście, dochodzenie ustawowej rekompensaty jest fakultatywne. Oznacz to, że jest to Twoje prawo wierzyciela, a nie jego obowiązek. To wierzyciel ustala, czy naliczyć ją dłużnikowi. Należy podkreślić, że możliwość domagania się rekompensaty jest z punktu widzenia wierzyciela zasadniczo korzystna. Są to dodatkowe środki, które powodują, że proces dochodzenia należności staje się mniej kosztowny. Należy jednak również wskazać, że wierzyciele często nie decydują się na dochodzenie rekompensaty. Podyktowane jest o faktem, że wierzycielowi zależy utrzymaniu dobrych relacji z dłużnikiem. Jako przykład można posłużyć się sytuacją, gdy dłużnikiem jest kontrahent kluczowy dla dalszego funkcjonowania firmy. W takich sytuacjach można w drodze wyjątku odstąpić od domagania się rekompensaty za opóźnienie w płatnościach, nie zapominając jednak o dochodzeniu kwoty roszczenia wraz z odsetkami.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

[FM_form id=”2″]

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Odsetki czy rekompensata?

Rekompensata za windykację należy się wierzycielowi obok odsetek za opóźnienie. Nie wyklucza to także możliwości domagania się innych ewentualnych kosztów odzyskiwania należności.

Kiedy można dochodzić rekompensaty?

Przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są:

 1. – przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 2. – podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 3. – podmioty, o których mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
 4. – osoby wykonujące wolny zawód,
 5. – oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
 6. – przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Jeżeli więc znajdujesz się w powyższym katalogu oraz spełniłeś następujące warunki:

 1. – jako wierzyciel wypełniłeś swoje świadczenie, tzn. wykonałeś na rzecz dłużnika usługę lub sprzedałeś towar,
 2. – nie otrzymałeś w terminie zapłaty wynikającej z faktury VAT,
 3. – podjąłeś próbę polubownego załatwienia sporu czyli np. wysłanie wezwania do zapłaty,
 4. – możliwość dochodzenia rekompensaty jest dla Ciebie otwarta.

Czy dochodzenie rekompensaty nie jest nadużyciem prawa podmiotowego?

Ubiegając się o rekompensatę, należy zbadać, czy nie dojdzie do nadużycia prawa podmiotowego. Jeżeli bowiem kwota zadłużenia była znikoma lub opóźnienie w spłacie wyniosło np. jeden dzień, to dłużnik może powołać się na art. 5 k.c. Zgodnie z jego treścią nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Kiedy dojdzie już do sporu sądowego zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 94/15) sąd powinien zbadać, czy w danym przypadku naliczona przez Ciebie rekompensata za opóźnienie w płatnościach nie stanowi takiego nadużycia.

Przedawnienie

Do ustawowej rekompensaty zastosowanie mają terminy przedawnienia znajdujące się w kodeksie cywilnym, a konkretnie art. 118 kodeksu. Zgodnie z nim termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Należy mieć jednak na uwadze również art. 123 k.c. zgodnie z którym bieg przedawnienia przerywa się:

 1. 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
 2. 2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

Co jeżeli rekompensata nie pokrywa kosztów dochodzenia należności?

Jeżeli nasze działania windykacyjne przewyższają kwotę ustawowej rekompensaty, jako wierzyciel mamy prawo dochodzić od naszego dłużnika tej wyższej kwoty. Wiązać się to jednak będzie koniecznością udowodnienia wysokość poniesionych kosztów.

Podsumowanie

W przypadku opóźnień w płatnościach wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty. W zależności od kwoty zadłużenia na fakturze rekompensata może wynieść 40 euro, 70 euro lub 100 euro. Rekompensata z tytułu poniesionych kosztów jest dla wierzyciela fakultatywna. Roszczenia z tytułu opóźnień w transakcjach handlowych ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej lub chcesz zlecić prowadzenie działań windykacyjnych, to zapraszamy do kontaktu.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Jakub Michalski
APLIKANT RADCOWSKI

Pomagam przedsiębiorcom w windykacji i egzekucji należnych im świadczeń. Zajmuję się rejestracją podmiotów i zgłaszaniem zmian w KRS, zarówno spółek, jak i NGO. Sporządzam pisma w procesach sądowych oraz opinie prawne. Przygotowuję dokumentację prawną sklepów internetowych.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.