Regulamin

Regulamin serwisu internetowego prawodlabiznesu.eu

§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Zamówienia
§ 4 Płatność i cena
§ 5 Realizacja zamówienia
§ 6 Odstąpienie od umowy
§ 7 Reklamacje
§ 8 Ochrona Danych Osobowych
§ 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 10 Czasopismo Prawo dla Biznesu

§ 11 Prawa autorskie
§ 12 Odpowiedzialność
§ 13 Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Serwis / Serwis Internetowy– serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem https://prawodlabiznesu.eu/;
 2. Usługodawca – Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Spółka jawna, ul. Baczyńskiego 6B, 35-210 Rzeszów, NIP: 5170383178, REGON: 367784460, adres e-mail: info@prawodlabiznesu.eu, numer telefonu: +48 17 30 70 522, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000897641, adres elektroniczny: biuro@kancelariakantorowski.pl. Radca prawny Piotr Kantorowski wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie pod numerem RZ-850, a radca prawny Paweł Głąb pod numerem RZ-1200. Kodeks Etyki Radców Prawnych dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych;
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu internetowego lub nabywająca Produkty za pośrednictwem Serwisu internetowego,
 4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub nabywająca Produkty w Serwisie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu lub nabywająca Produkty w Serwisie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną korzystającą z Serwisu lub nabywającą Produkty w Serwisie internetowym celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub nabywająca Produkty w Serwisie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.
 8. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane z korzystaniem z Serwisu oraz warunki składania zamówień i dokonywania zakupu Produktów w Serwisie internetowym.
 9. Koszyk – usługa udostępniana przez Usługodawcę w Serwisie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Usługobiorcę do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, złożoną Usługodawcy przez Usługobiorcę, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.
 11. Produkt – treści cyfrowe dostępne w Serwisie internetowym, dostarczane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na podstawie Umowy, zawartej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu;
 12. Umowa – umowa o dostarczanie treści cyfrowych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, dotycząca Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;
 13. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 14. Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Usługobiorcaów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online Blue Media – Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot;
 15. Czasopismo Prawo dla Biznesu – publikacja prasowa będąca zarejestrowana w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie pod tytułem prasowym “Prawo dla Biznesu”;
 16. Bezpłatna konsultacja – usługa udostępniana przez Usługodawcę w Serwisie internetowym, która z uwagi na profil działalności Usługodawcy przeznaczona jest wyłącznie dla Przedsiębiorców, polegająca na jednorazowej, nieodpłatnej konsultacja telefonicznej, trwającej nie więcej niż 15 minut, udzielanej po uprzednim wypełnieniu formularza kontaktowego i uzgodnieniu terminu konsultacji.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem https://prawodlabiznesu.eu/ prowadzony jest przez spółkę pod firmą Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Spółka jawna, ul. Baczyńskiego 6B, 35-210 Rzeszów, NIP: 5170383178, REGON: 367784460, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000897641, adres e-mail: info@prawodlabiznesu.eu, numer telefonu: +48 17 30 70 522,
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców.
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. W celu zawarcia Umowy z Usługodawcą Usługobiorca może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dostęp do Regulaminu Usługobiorca może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://prawodlabiznesu.eu/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. W odniesieniu do Produktów mogą być zastosowanie techniczne środki ich ochrony przez nieuprawnionym użyciem. Produkty mogą być odczytane za pomocą wielu popularnych programów i urządzeń, umożliwiających wyświetlenie plików w formacie DOCX, PDF, MOBI lub EPUB lub innych mających zastosowanie w przypadku Produktów. Szczegółowe informacje o stosowanych technicznych środkach ochrony Produktów, ich funkcjonalności oraz o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Produktów znajdują się na kartach Produktów (jeżeli ich dotyczą).
 8. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Usługobiorcę powoduje ponoszenie przez Usługobiorcę kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Usługobiorcę z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 9. Konsument w sytuacji sporu z Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: 1) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, 2) mediację, 3) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 4) zwrócenie się do Federacji Konsumentów, 5)skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

§ 3 Zamówienia

 1. Informacje o Produktach prezentowane w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Usługobiorcę.
 3. W celu złożenia Zamówienia Usługobiorca powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 4. Po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka”  i kliknięciu przycisku „Przejdź do płatności” Usługobiorca zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania danych płatnika oraz wyboru metody płatności. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Usługobiorcę zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 6. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Usługobiorcę Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Usługobiorca zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 7. Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia wiadomość zatytułowaną „Otrzymaliśmy twoje zamówienie!”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Usługobiorcy. W momencie poinformowania Usługobiorcy o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.

§ 4 Płatność i cena

 1. Usługobiorca ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność online, BLIK lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Eletronic, Maestro) za pośrednictwem Operatora płatności.
 2. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.
 3. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.

§ 5 Realizacja Zamówienia

 1. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 2. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy prześle na adres elektroniczny Klienta wskazany w Zamówieniu Produkt będący przedmiotem Zamówienia lub udostępni Usługobiorcy link do jego pobrania.
 3. Po otrzymaniu przez Usługobiorcę wiadomości e-mail z Produktem lub linkiem do niego zaleca się zapisanie przez Usługobiorcę Produktu na nośniku pamięci. Serwis nie świadczy usługi przechowywania Produktów zakupionych w Serwisie, zatem Usługobiorca ponosi ryzyko niezapisania Produktu na nośniku pamięci. Usługobiorca ma prawo korzystać z Produktu wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługobiorca nie jest uprawniony w szczególności do rozpowszechniania Produktu, jak i jego zwielokrotniania, w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku lub zgodnego z prawem korzystania z Produktu, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie działanie. Niedozwolone jest udostępnianie Produktu osobom trzecim.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Usługobiorca będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Usługobiorca przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Usługobiorcy potwierdzenie otrzymania zgody, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Usługobiorca, uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawy.
 5. Wykonując prawo do odstąpienia od Umowy Usługobiorca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy, zwróci Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7 Reklamacje

 1. Usługobiorcom będącym Przedsiębiorcami nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
 2. Wobec Usługobiorców będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Usługobiorcę drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 4. W przypadku składania reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:
  1. imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
  2. informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
  3. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  4. żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku Konsumentów, brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną .
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Konsument zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Usługodawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Usługodawca wskaże Usługobiorcy podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

§ 8 Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorców określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://prawodlabiznesu.eu/poliytka-prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy;
  2. umożliwienie korzystania z Koszyka;
  3. udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Serwisie internetowym;
  4. umożliwienie przesłania Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu internetowego,
  5. usługa Bezpłatnej konsultacji,
  6. usługa Newslettera.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
  1. komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu;
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. dostęp do poczty elektronicznej;
  4. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia subskrypcji, a w zakresie pozostałych usług w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Serwisu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na świadczeniu usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony do czasu anulowania subskrypcji. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 6. Usługobiorca może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 i 5 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy, a w zakresie usługi Newslettera poprzez naciśnięcie przycisku „anuluj subskrypcję” w otrzymanej wiadomości. Usługobiorca będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może również od umowy, o której mowa w ust. 4 i 5, odstąpić w terminie 14 bez podawania przyczyny, na zasadach określonych w § 6.
 7. Usługobiorca, będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 8. Usługodawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorca niezwłocznie o jej wynikach.

§ 10 Czasopismo Prawo dla Biznesu

 1. Serwis internetowy przeznaczony jest do publikowania Czasopisma Prawo dla Biznesu.
 2. Czasopismo Prawo dla Biznesu jest tygodnikiem.
 3. Wydawcą Czasopisma Prawo dla Biznesu jest Usługodawca, a adresem redakcji Czasopisma Prawo dla Biznesu jest adres Usługodawcy. Kontakt z redakcją możliwy jest poprzez adres e-mail: info@prawodlabiznesu.eu.
 4. Redaktorem naczelnym Czasopisma Prawo dla Biznesu jest Piotr Kantorowski.
 5. Czasopismo Prawo dla Biznesu składa się z materiałów prasowych w postaci publikacji tekstowych zamieszczanych w ramach Bloga w Serwisie internetowym oraz z materiałów audialnych zamieszczanych w ramach Podcastu w Serwisie internetowym. Audialne materiały prasowe dostępne są także poprzez aplikacje umożliwiające słuchanie podcastów.
 6. W zakresie, w którym Usługobiorcy zgłaszaliby zastrzeżenia do materiałów prasowych publikowanych w ramach Czasopisma Prawo dla Biznesu przysługują im uprawnienia wynikające z ustawy Prawo prasowe w tym w szczególności poprzez sprostowanie prasowe.
 7. Serwis jak i Czasopismo Prawo dla Biznesu może zawierać materiały w tym materiały prasowe o charakterze reklamowym, promocyjnym i autopromocyjnym.
 8. Treści, o których mowa w ust. 7 będą zamieszczane zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie Prawo prasowe, w tym w szczególności będą zamieszczane w sposób pozwalający z łatwością odróżnić materiały prasowe lub inne treści o charakterze reklamowym, promocyjnym i autopromocyjnym od treści o innym charakterze.

§ 11 Prawa autorskie

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z materiałów prasowych Czasopisma Prawo dla Biznesu w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z treści przez innych Usługobiorców lub godzić w słuszne interesy Usługodawcy oraz autorów poszczególnych materiałów prasowych.
 2. Usługobiorcy mogą zamieszczać w ramach innych serwisów lub stron internetowych przekierowania do materiałów prasowych zawartych w Czasopiśmie Prawo dla Biznesu pod warunkiem, że odbywać się to będzie w sposób zwyczajowo przyjęty w szczególności  „Źródło: prawodlabiznesu.eu”. 
 3. Jeżeli inny sposób korzystania z materiałów prasowych zamieszczonych w Czasopiśmie Prawo dla Biznesu nie wynika z przepisów prawa jakiekolwiek inne niż określone w ust. 1-2 korzystanie z materiałów prasowych udostępnianych w Serwisie bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej w formie dokumentowej jest zabronione.
 4. Materiały prasowe w Czasopiśmie Prawo dla Biznesu mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady prawnej. Opracowanie materiałów prasowych zamieszczonych w ramach Czasopisma Prawo dla Biznesu zostało wykonane z zachowaniem wymaganej zgodnie z ustawą Prawo prasowe rzetelnością jednak nie stanowią one opinii prawnej i nie mogą stanowić podstawy podejmowania działań w indywidulanych sprawach, chyba że na własną odpowiedzialność Usługobiorcy.

§ 12 Odpowiedzialność

 1. W zakresie, w którym w Serwisie publikowane jest Czasopismo Prawo dla Biznesu odpowiedzialność za materiały prasowe regulowana jest przepisami ustawy Prawo prasowe.
 2. Wszelkie treści publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie, jak również nie są reklamą prowadzonej prze Usługodawcę działalności. Wobec Przedsiębiorców odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona, z wyjątkiem przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej.
 3. Usługodawca nie świadczy za pośrednictwem Serwisu usług prawnych. Skorzystanie z pomocy prawnej Usługodawcy wymaga kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i indywidualnego uzgodnienia warunków współpracy z Usługodawcą.
 4. W zakresie usługi Bezpłatnej konsultacji, która przeznaczona jest wyłącznie dla Przedsiębiorców, odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona, z wyjątkiem przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Bezpłatnej konsultacji, w szczególności w przypadku Przedsiębiorcy, który już uprzednio z niej korzystał lub przedmiot konsultacji wykracza poza zakres specjalizacji Usługodawcy.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, jak również Przedsiębiorców na prawach konsumenta, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Usługodawcę.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 4. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisie internetowym.
 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Wszelkie elementy graficzne Serwisu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 7. W celu korzystania ze Serwisu internetowego Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu internetowego, licencji na korzystanie z Serwisu internetowego. W ramach udzielonej licencji Usługobiorca uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Załącznik 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j.
ul. Baczyńskiego 6B, 35-210 Rzeszów
e-mail: biuro@kancelariakantorowski.pl

Ja/My(*) ………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): …………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………….

Adres konsumenta(-ów): …………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………….

Data: ……………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.