Umowa licencji niewyłącznej

Umowa licencji niewyłącznej

189 zł

brutto

Jesteś fotografem, grafikiem albo też tworzysz innego rodzaju utwory i chcesz zarabiać na swojej twórczości? Zależy Ci na uregulowaniu zasad korzystania z Twojej twórczości przez klienta, ale nie chcesz przenosić praw autorskich i chcesz mieć możliwość udzielenia takiej samej licencji innym klientom? Ta umowa jest właśnie dla Ciebie!

 • Wzór umowy otrzymasz w edytowalnym pliku DOCX. Dzięki temu możesz dostosować go do swoich potrzeb 📄
 • W przygotowaniu finalnej wersji umowy pomogą Ci komentarze z instrukcją wypełnienia ℹ️
 • Wzór umowy zawiera wszystkie niezbędne postanowienia, ale możesz ją rozbudować o dodatkowe zapisy, np. uzgodnione z klientem 📝

Negocjujesz warunki współpracy z klientem i przyszedł czas podpisania umowy? Masz dwa wyjścia. Możesz zlecić przygotowanie indywidualnej umowy prawnikowi (to droższa opcja) lub skorzystać z gotowego wzoru (to tańsze rozwiązanie). Boisz się jednak wykorzystać “pierwszą lepszą” umowę z Internetu. Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Nasz wzór umowy licencji niewyłącznej przygotowany został przez prawników posiadających wieloletnie doświadczenie i opracowany został na bazie doświadczeń w przygotowywaniu właśnie tego rodzaju umów. Dzięki temu wzór umowy jest maksymalnie uniwersalny, a jednocześnie zawiera wszystkie niezbędne postanowienia, które zabezpieczą Twoje interesy.

Wzór dokumentu opracowany przez autorów książki

Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów

Umowa licencji niewyłącznej to doskonały sposób na uregulownie zasad korzystania z Twojej twórczości przez klienta, przy jednoczesnym zachowniu przez Ciebie pełni praw autorskich. Plusem licencji niewyłącznej jest również to, że taką samą umowę możesz zawrzeć z dowolną liczbą klientów. Ważna informacja też jest taka, że że w przeciwieństwie do umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, czy licencji wyłącznej, umowa licencji niewyłącznej może być zawarta w dowolnej – nie tylko pisemnej – formie w tym nawet przez wymianę podpisanych skanów dokumentów.

Jeśli więc jesteś artystą, fotografem albo zajmujesz się czymś zgoła odmiennym, ale widzisz potencjał w wykorzystaniu tej umowy do swoich potrzeb nie ma na co czekać – skorzystaj z naszej oferty. Choć ta umowa nie jest skrojona idealnie do Twoich potrzeb to z pewnością będzie bardziej precyzyjnie regulować zakres licencji niewyłącznej niż w przypadku braku jakiejkolwiek umowy. Jeśli chcesz dopełnić formalności w stopniu koniecznym, ale też przy minimalnych kosztach, wzór umowy licencji niewyłącznej będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Wzór dokumentu to za mało?

Skontaktuj się z nami przed zakupem, a przygotujemy dla Ciebie ofertę opracowania dokumentu “szytego na miarę” lub usługi dostosownia wzoru do Twoich potrzeb.

Jeden utwór, wielu beneficjentów,
czyli umowa licencji niewyłącznej

Jesteś twórcą i chcesz udzielić upoważnienia do korzystania z Twojego utworu nie jednej, a większej ilości osób? Być może ktoś kiedyś zaproponował Ci współpracę poprzez umożliwienie mu korzystania z Twojego utworu nie na wyłączność, lecz nie wiedziałeś czy to możliwe, albo wahałeś się, ponieważ miałeś obawy czy na pewno dostatecznie dobrze zabezpieczysz swoje prawa w ramach takiej współpracy? A może nie jesteś twórcą, a chcesz skorzystać z czyjegoś utworu i zastanawiasz się od czego tak naprawdę zacząć – jeśli wcale nie jest dla Ciebie kluczowym, abyś to tylko Ty mógł korzystać z danego utworu? Jeśli tak to zapraszam Cię do zapoznania się z tym artykułem, w którym przedstawię Ci najważniejsze elementy, które powinna zawierać umowa licencji niewyłącznej,  tak, abyś nie pozbawił się możliwości dalszego wykorzystywania swojego utworu i abyś nie naraził się na roszczenia ze strony swoich kontrahentów.  

O co tak naprawdę chodzi w tej licencji niewyłącznej – czyli przedmiot umowy licencji niewyłącznej

Zaczynając od początku, już w tym miejscu warto powiedzieć, że znacząca większość umów licencyjnych, które są zawierane to właśnie umowy licencji niewyłącznej. Co za tym idzie, warto wiedzieć jakie kwestie wiążą się z zawarciem przez strony właśnie tego rodzaju umowy licencyjnej. Co niezmiernie istotne, należy pamiętać, że przedmiotem umów licencyjnych, w tym umowy licencji niewyłącznej, są wyłącznie prawa autorskie majątkowe.

Warto podkreślić, iż w szczególności, w przypadku treści cyfrowych na podstawie umowy licencji niewyłącznej, udzielenie licencji jednemu podmiotowi nie wyklucza udzielania licencji innym osobom do korzystania z tego samego utworu, na tym samym polu eksploatacji (o polach eksploatacji powiem więcej w dalszej części artykułu). Można więc rzec, że z samej istoty tej umowy, korzyści są obopólne, co wynika z faktu, że utwór to dobro o charakterze niematerialnym, a zatem może być używany w ten sam sposób, jednocześnie przez wiele osób.    

Postanowienia umowy licencji niewyłącznej – czyli co trzeba, a co warto uwzględnić w umowie?

Przechodząc do kluczowych postanowień umowy licencji niewyłącznej należy niewątpliwie zacząć od  wyjaśnienia kilku kwestii wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z ustawy tej wynika bowiem, że twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji, z określeniem zakresu miejsca i czasu tego korzystania.  Zatem można postawić tezę, że już same przepisy tak naprawdę mówią Ci, co taka umowa powinna zawierać.

Mianowicie umowa ta powinna przede wszystkim określać właśnie to kto, kiedy, gdzie  i na jakich zasadach może korzystać z utworu.  Niemniej musisz pamiętać, że aby należycie skonstruować taką umowę trzeba mieć na uwadze zarówno ogólne zasady dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych,  jak również właśnie przepisy szczególne z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Co zatem powinno znajdować się w takiej umowie? Przede wszystkim należy zacząć od wskazania stron umowy, następnie określania utworu którego dotyczy umowa oraz wskazania pól eksploatacji, które obejmują upoważnienie do korzystania z utworu w określony sposób. Są to elementy niezmiernie istotne, których nie może zabraknąć w tej umowie.

Strony umowy licencyjnej

Jeżeli więc jesteś twórcą – czyli to Tobie przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, to jako strona umowy licencyjnej jesteś licencjodawcą, natomiast jeżeli zamierzasz korzystać z utworu, to w umowie powinieneś być określony jako licencjobiorca. W tym miejscu warto na chwilę się zatrzymać i powiedzieć, że jeżeli jest więcej niż jeden twórca, a prawo autorskie dotyczy całości utworu, to zgodnie z ustawą do udzielenia licencji konieczna jest zgoda wszystkich współtwórców.

Ważne
Nie tylko twórca może być licencjodawcą!Jeżeli jesteś np. pracodawcą twórcy i jesteś uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do utworu, to również możesz być stroną umowy jako licencjodawca!

Realnie szkopuł tkwi jednak gdzie indziej. Otóż bardzo często licencje udzielane są przez spółkę, podczas, gdy utwór został stworzony np. przez Prezesa Zarządu. W takiej sytuacji, gdy brak odrębnej umowy, spółka nie będzie nabywać autorskich praw majątkowych do utworu, a to czy otrzyma licencje niewyłączną – w przypadku braku stosownej umowy – zawsze może zostać poddane w wątpliwość. Finalnie, bez uregulowania kwestii uprawnień licencjobiorcy do przedmiotu licencji, możesz spotkać się z problemami, których finał może skończyć się nawet w sądzie.

Przedmiot umowy – czyli jak prawidłowo określić utwór?

Przechodząc do przedmiotu umowy licencji niewyłącznej, czyli utworu, trzeba w szczególności zwrócić uwagę na zachowanie dokładności przy jego określeniu w umowie. Czyli jak prawidłowo wskazać utwór w umowie? Wszystko oczywiście zależy od tego, o jakim utworze mowa. Jeżeli jest to np. film, to określeniem utworu w umowie może być po prostu wskazanie jego tytułu. A co w przypadku, gdy umowa ma dotyczyć utworów przyszłych albo kilku utworów? Bo oczywiście taka też sytuacja jest jak najbardziej możliwa.

Tutaj warto zwrócić uwagę by opisać utwór/utwory tak, aby wyeliminować wątpliwości jakiego utworu w istocie dotyczy umowa. W tej sytuacji zatem możesz wskazać cechy szczególne utworu, które dadzą możliwość określenia o jaki utwór konkretnie chodzi.  Koniecznie trzeba także pamiętać, że z mocy ustawy nieważna jest umowa w tej części, która dotyczy wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy, które mają powstać w przyszłości. Od razu rozwiewając w tym zakresie wątpliwości wynikające z przywołanej regulacji prawnej, trzeba podkreślić, że chodzi w szczególności o zindywidualizowanie utworu lub utworów, którego dotyczy umowa.

Ważne
Dopuszczalne jest udzielenie licencji do konkretnego utworu, który ma powstać w przyszłości, utworów, które mają być stworzone w ramach danej umowy, ale już nie jest możliwe udzielenie licencji do wszystkich utworów twórcy lub wszystkich przyszłych utworów twórcy. 

Pojęcie ,,pola eksploatacji’’  

Kolejnym elementem istotnym dla stron umowy licencji niewyłącznej to określenie pól eksploatacji. Mówiąc najprościej, chodzi tu o określenie sposób korzystania z utworu przez licencjobiorcę. Umowa o korzystanie z utworu czyli umowa licencji, dotyczy tych pól eksploatacji, które zostały w umowie wyraźnie wymienione. Umowa ponadto może dotyczyć pól eksploatacji które są znane w chwili zawarcia umowy. W zakresie określenia sposobu korzystania z utworu, ustawodawca daje pewne podpowiedzi w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wskazując, że:

,, Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.’’

Są to jednak przykładowe pola eksploatacji, a powołanie tego przepisu ma na celu głównie nadać Ci kierunek określenia sposobu korzystania z utworu przez licencjobiorcę oraz wskazanie, że konieczne jest by umowa licencji wyraźnie określała zakres korzystania z utworu. Z uwagi jednak na wielość utworów oraz na to jakiego utworu będzie finalnie dotyczyła umowa, może oczywiście pojawić się inny sposób jego wykorzystania. Tak jak już wcześniej podkreśliłam, utwór tak naprawdę może być użytkowany przez różne osoby w odmienny sposób – np. utwór muzyczny może być nadawany w radiu czy odtwarzany jako „dzwonek” smartfona, dlatego też tak ważne jest by precyzyjnie wskazać w umowie w jakim zakresie licencjobiorca może korzystać z utworu. Powyższe jest niezmiernie istotne, a to dlatego, że pominięcia w umowie danego sposobu wykorzystania utworu może skutkować tym, iż licencjobiorca nie będzie mógł korzystać z utworu w celu, dla którego umowa tak naprawdę została zawarta.

Ważne
Staranne podejście do określenia pól eksploatacji to jeden z priorytetów przy tworzeniu umowy licencyjnej, ponieważ zaniedbanie w tym zakresie może spowodować co najmniej zakłócenie współpracy stron, a dalej idąc nawet konieczność dochodzenia praw na drodze sądowej.

Czas i miejsce korzystania z licencji niewyłącznej

Ustawodawca wskazuje, że w umowie licencyjnej powinny zostać uwzględnione też takie elementy jak: zakres, miejsce i czas korzystania z utworu. Co jeżeli jednak takich elementów zabraknie w Twojej umowie? Mówiąc krótko, umowa nadal będzie ważna, a zastosowanie w tym zakresie będą miały przepisy ustawy. Nie obeszło by się oczywiście bez ,,ale’’, ponieważ to, że umowa mimo braku wskazanych elementów jest ważna, nie oznacza, że pamiętanie o tych kwestiach ważne już nie jest.

W braku wskazania sposobu korzystania z utworu w umowie, przyjmuje się bowiem ogólnie, że winien być on zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami. Natomiast jeżeli w umowie nie zostało wskazane miejsce oraz czas korzystania z utworu, to zgodnie z ustawą jest to okres pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Warto więc zwrócić uwagę na te kwestie, a szczególnie w przypadku treści cyfrowych będzie to miało znaczenie, ponieważ te mogą być łatwo „przenoszalne” nie tylko w ramach obszaru jednego kraju, ale też między kontynentami.

Czy licencja niewyłączna daje prawo do sublicencji?

Warto również zasygnalizować, że z zasady licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie licencji, która przysługuje jemu na podstawei umowy. Wobec tego możliwość udzielenia innej osobie sublicencji (czyli udzielania dalszego zezwolenia na korzystanie z utworu) przez licencjobiorcę istnieje, gdy takie prawo wynika z umowy licencyjnej, albo licencjodawca zgodził się na to w inny sposób, np. dorozumiany. W tym ostatnim przypadku chodzi o takie sytuacje, gdy korzystanie z utworu przez licencjobiorcę jest możliwe tylko przy pomocy sublicencjobiorców, a zatem wynika to z samej istoty umowy.   

W rezultacie warto pamiętać o tych postanowieniach umownych, by ewentualnie nie narazić się na niekorzystne lub niezgodne z zamierzeniem stron ukształtowanie umowy w tym zakresie.  Warto na tę kwestię zwrócić tym większą uwagę, że w przypadku treści cyfrowych niekiedy to właśnie o możliwość udzielenia sublicencji – przynajmniej w ograniczonym zakresie – z założenia chodzi. Będzie tak dla przykładu w przypadku zdjęć nabywanych przez agencję digital marketingową, która zdjęć tych używa następnie na stronach internetowych swoich Klientów. Co równie istotne, warto uregulować także kwestie możliwości wykonywania praw zależnych do licencjonowanego utworu, ponieważ treści takie są także często poddawane pewnym zmianom, czy przeróbkom. 

Odpłatność licencji

Zgodnie z ustawą zasadą jest, że twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Czy to oznacza, że jako strony nie możecie umówić się, że udzielenie licencji jest ,,za darmo’’?  Jeżeli ustalacie, że udzielenie licencji ma nastąpić nieodpłatnie, to konieczne, a zarazem wystarczające jest, by takie postanowienie zostało przez sas wprowadzone do umowy. Co jednak istotne, takie darmowe korzystanie z treści można uzależnić od innych działań, takich jak choćby oznaczenie twórcy, podlinkowanie strony twórcy i tym podobne. Ta kwestia zależy w zasadzie wyłącznie od zgodnej woli stron.

Kolejną, równie ważną kwestią jest by ustalić wysokość wynagrodzenia. Wskazanie przez strony umowy, że za udzielenie licencji licencjodawcy przysługuje wynagrodzenie – bez skonkretyzowania kwoty wynagrodzenia, albo w ogóle pominięcie kwestii wynagrodzenia skutkuje tym, że kwotę wynagrodzenia określa się poprzez uwzględnienie zakresu udzielonego prawa i korzyści wynikających z korzystania z utworu. Ile więc wynosić będzie wynagrodzenie za licencje? Tego niestety nie przesądzimy bez wyroku sądu. Wówczas, jak wskazuje się w orzecznictwie i doktrynie, pomocne mają być stosowane zwyczajowo stawki albo tabele wynagrodzeń stosowane przez organizacje zbiorowego zarządzania.

Ponadto z ustawy, twórcy  przysługuje również odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji, jeżeli strony umowy nie ukształtują tego postanowienia w inny sposób w umowie. Pozostaje jedynie powiedzieć, że także i w tym przypadku warto rzetelnie oraz konkretnie odnieść się w umowie do kwestii wynagrodzenia, tym bardziej, że strony mają prawo swobodnego uregulowania tej materii w umowie czy regulaminie serwisu np. poprzez ustalenie ryczałtu za korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji wynikających z umowy na obszarze danego państwa, albo też na obszarze całego świata. Dodatkowo, wynagrodzenie może być też uzależnione od tego czy dane treści wykorzystamy odpłatnie, czy nie.

Przykład postanowienia umownego
1. Za udzielenie Licencji na zasadach przewidzianych Umową Licencjodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ………. zł (słownie: ………..) netto, powiększone o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez Licencjodawcę fakturze VAT w terminie ……… od dnia zawarcia Umowy, przy czym Licencjodawca zobowiązuje się wskazywać na fakturach VAT numer rachunku bankowego ujęty w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ust. 1 i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018), chyba że Licencjodawca nie podlega temu obowiązkowi – wówczas rachunek bankowy wskazany przez Licencjodawcę winien być prowadzony przez instytucję finansową mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Czas trwania umowy licencji

Jeżeli w umowie licencyjnej nie został wskazany czas na jaki licencjodawca udziela licencji, ustawowy okres do korzystania z utworu został oznaczony na pięć lat od dnia udzielenia prawa do korzystania z utworu. Po upływie tego okresu prawo do korzystania z utworu wygasa. Warto nadmienić, że dalsze korzystanie z utworu po tym czasie stanowi naruszenie prawa autorskiego przez licencjobiorcę. Oczywiście strony mogą dowolnie ukształtować czas obowiązywania umowy.

Dopuszczalne jest zarówno ustalenie krótszego/dłuższego czasu obowiązywania umowy niż ten wynikający z ustawy, czy także finalnie możliwe jest udzielenie licencji na czas nieoznaczony. Tu warto także się zatrzymać i zaznaczyć, że z mocy ustawy, w sytuacji udzielenia licencji na czas nieznaczony – w braku odmiennych postanowień umowy – twórca ma prawo wypowiedzenia umowy, w terminie jaki został zakreślony w umowie do dokonania wypowiedzenia, zaś w braku uregulowania takiego terminu, jest to termin roczny ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.  

Co warto jeszcze wiedzieć o umowie licencji niewyłącznej?

Umowa licencji niewyłącznej zasadniczo może zostać zawarta w dowolnej formie. Mimo jednak, iż zawarcie przez Strony tej umowy licencyjnej np. w formie ustnej nie powoduje jej nieważności, to warto mieć na uwadze, że utrwalenie treści tej czynności prawnej choćby w formie elektronicznej, bez wątpienia jest dla stron zabezpieczeniem ich praw – w szczególności dla celów dowodowych. Trzeba mieć na uwadze bowiem, że w przypadku ewentualnego sporu między stronami, zdecydowanie trudniej  będzie udowodnić m.in. zakres umowy licencyjnej zawartej w formie ustnej, niż tych samych postanowień umownych, które są wymienione na piśmie. 

Inną kwestią, którą warto poruszyć to fakt, że umowa licencyjna często łączona jest z innymi umowami, np. z umową, której  przedmiotem jest wykonanie określonego dzieła czy określonych czynności. Dlatego też z umową licencyjną powiązane są np. umowa o dzieło, umowa wydawnicza czy także umowa sprzedaży.

Dlaczego warto zawrzeć umowę licencji niewyłącznej?

Jakie więc korzyści płyną z zawarcia przez strony umowy licencji niewyłącznej?

 • licencjodawca może udzielić prawa do korzystania z utworu kilku licencjobiorcom, w ten sam sposób (na tym samym polu eksploatacji),
 • umowa licencyjna może dotyczyć kilku utworów lub nawet utworów przyszłych,
 • udzielając licencji niewyłącznej licencjodawca nie traci swoich praw wynikających z autorskiego prawa majątkowego,
 • strony mają dowolność w regulacji wielu postanowień umowy, w tym kwestii zakresu korzystania z utworu, czasu trwania umowy oraz zakresu terytorialnego na jaki utwór może być wykorzystywany,
 • strony mogą swobodnie ustalić w umowie kwestię wynagrodzenia licencjodawcy albo zawrzeć postanowienie o nieodpłatności umowy

Na koniec warto dodać, że choć umowa licencji niewyłącznej nie wymaga nawet zachowania formy pisemnej, to lepiej jednak dokładnie przemyśleć jej zakres i konkretne postanowienia. Jeśli tego nie zrobimy może dojść do popełnienia choćby następujących błędów:

 • zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich zamiast umowy licencji niewyłącznej co spowoduje, że zawarcie każdej kolejnej umowy do tego samego utworu naruszy prawo,
 • zawarcia umowy licencji wyłącznej zamiast umowy licencji niewyłącznej co spowoduje, że zawarcie każdej kolejnej umowy do tego samego utworu naruszy prawo,
 • dzielenia licencji w zakresie węższym albo szerszym niż ten pierwotnie planowany,
 • nieuregulowania kwestii możliwości wykorzystywania utworu objętego licencją w ramach działań podejmowanych przez firmę licencjobiorcy na rzecz jej klientów.

Dlatego też zawsze warto dobrze przeanalizować treść umowy licencji niewyłącznej, nawet jeśli zgodnie z prawem do jej zawarcia nie musimy podpisać jakichkolwiek dokumentów.

Umowa licencji niewyłącznej

189 zł

brutto

Szukasz innego dokumentu?