1626
0

Pozew o zapłatę – tradycyjny czy e-sąd?

1626
0

Dwanaście lat temu, z początkiem 2010 roku weszły w życie przepisy, które wprowadziły do polskiego systemu prawnego nowy rodzaj postępowania. Jest to Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, w skrócie EPU. Celem, jaki przyświecał wówczas ustawodawcy było odciążenie sądów w prowadzeniu spraw dotyczących niewielkich roszczeń finansowych. Sądem właściwym do rozpoznania spraw w EPU jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny. Z niniejszego artykułu dowiesz się m.in. jakie sprawy są rozpoznawane w EPU oraz jakie są koszty, a przede wszystkim czy warto decydować się na ten rodzaj postępowania.

Jakie sprawy rozpoznawane są w EPU?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd rozpoznaje sprawy o zapłatę. Można zatem dochodzić spełnienia roszczenia pieniężnego, np. z tytułu niezapłaconej faktury. Niestety EPU zajmuje się tylko sprawami nieskomplikowanymi i stosunkowo prostymi do rozstrzygnięcia.

Jak złożyć pozew w EPU?

Sposób, w jaki wszczynamy postępowania za pośrednictwem EPU jest z całą pewnością wygodniejszy oraz mniej czasochłonny. Składając bowiem pozew w postępowaniu tradycyjnym, musimy zmierzyć się przede wszystkim z wydrukiem pozwu, skompletowaniem jego załączników oraz przygotowaniem odpisu celem doręczenia go pozwanemu. W EPU nie ma takiej konieczności. Całe postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną. Powód, składając pozew, za pomocą specjalnie przygotowanego formularza nie musi przesyłać dokumentów potwierdzających zasadność powództwa. Konieczne jest jedynie powołanie ich w treści pozwu.

Jedną z najistotniejszych rzeczy jest to, by w sposób precyzyjny wskazać datę wymagalności swojego roszczenia. Dla przykładu może być to data płatności z faktury. Ma to znaczenie z kontekście art. 50529a k.p.c., zgodnie z którym w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Reprezentacja i podpisanie pozwu

Dla potrzeb EPU przyjęto zasadę, iż pozew może być podpisany wyłącznie przez osobę fizyczną. Osoby fizyczne mogą występować jako powodowie osobiście lub jako organy osób prawnych, ewentualnie jako przedstawiciele ustawowi lub pełnomocnicy innych osób. Do pozwu w EPU nie dołącza się dokumentu pełnomocnictwa.

Pozew składany za pośrednictwem EPU musi być podpisany przez osoby wnoszące pismo podpisem elektronicznym.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Właściwość sądu

Składając pozew w formie tradycyjnej musimy mieć również na uwadze dwie sprawy: właściwość rzeczową oraz miejscową sądu. Właściwość rzeczowa sądu określa jakie kategorie spraw są rozstrzygane przez sąd w danej instancji. Jeżeli chodzi o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych to właściwy będzie Sąd Okręgowy.

Właściwość miejscowa natomiast zgodnie z zasadą ogólną stanowi, iż powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli doszłoby do sytuacji, że oznaczymy źle sąd, wydłuży to z całą pewnością rozpoznawanie naszej sprawy. W przypadku EPU nie ma tego problemu, ponieważ właściwy jest tylko jeden sąd – Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie.

Koszty złożenia pozwu

Koszty złożenia pozwu są rzecz jasna uzależnione od wartości przedmiotu sporu. W sprawach o prawa majątkowe w sądzie tradycyjnym pobiera się od pisma opłatę stałą:

– do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
– ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
– ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
– ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
– ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
– ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
– ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

  W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

  Składając pozew w sposób tradycyjny, sami musimy ustalić wysokość opłaty. W przypadku EPU, system robi to za nas. Minimalna opłata sądowa od pozwu w EPU to 30 zł. Opłata sądowa wyliczana jest automatycznie przez systemu EPU w trakcie procesu składania pozwu na podstawie wartości przedmiotu sporu (WPS) i przedstawia się następująco:

  – do 500 zł – opłata sądowa w kwocie 30 zł
  – ponad 500 zł do 1 500 zł – opłata sądowa w kwocie 30 zł;
  – ponad 1 500 zł do 4 000 zł – opłata sądowa w kwocie 50 zł;
  – ponad 4 000 zł do 7 500 zł – opłata sądowa w kwocie 100 zł;
  – ponad 7 500 zł do 10 000 zł – opłata sądowa w kwocie 125 zł;|
  – ponad 10 000 zł do 15 000 zł – opłata sądowa w kwocie 188 zł;
  – ponad 15 000 zł do 20 000 zł – opłata sądowa w kwocie 250 zł;
  – ponad 20 000 zł do 4 000 000 zł – opłata sądowa 25%*(5%*WPS);
  – powyżej 4 000 000 zł – opłata sądowa 50 000 zł.

  Jak widać, opłaty w EPU są czterokrotnie niższe, a dodatkowo odchodzą nam koszty druku pozwu oraz załączników do niego.

  Przebieg postępowania

  Po złożeniu pozwu w formie tradycyjnej sąd bada złożone dokumenty przez powoda, celem potwierdzenia przytoczonych przez niego twierdzeń i powództwa. Bada czy pozew nie zawiera uchybień dotyczących wymogów stawianych w art. 130-1305 k.p.c. Sąd bada również czy pozew i roszczenie nim dochodzone nie są bezzasadne i przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości. Jeżeli zostanie stwierdzona chociażby jedna z powyższych przesłanek, sprawa zostaje skierowana do rozpoznania w postępowaniu zwykłym, czyli najprawdopodobniej zostanie wyznaczona rozprawa.

  Natomiast w EPU Sąd w przypadku uznania braku podstaw do wydania nakazu zapłaty – na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa umorzy nasze postępowanie. Sąd umorzy postępowanie również w przypadku wniesienia przez pozwanego w terminie 14 dni od wydania nakazu zapłaty skutecznego sprzeciwu. Jest to niewątpliwy minus i ryzyko EPU, ponieważ na tym etapie nasze postępowanie się kończy i pozostaje nam złożenie pozwu w formie tradycyjnej.

  Jeżeli oczywiście żadna z powyższych przesłanek się nie ziści, Sąd wyda nakaz zapłaty, który uprawnia nas do egzekucji.

  W trakcie całego postępowania w EPU strony mają pełny wgląd do akt postępowania prowadzonych w ich sprawie. Dostęp ten realizowany jest w systemie informatycznym. Jest to kolejna niewątpliwa wygoda, ponieważ możemy przeglądać akta sprawy z dowolnego miejsca na świecie, bez konieczności osobistego stawiennictwa się we właściwym sądzie.

  Doręczenia korespondencji

  Jeżeli decydujemy się na złożenie pozwu za pośrednictwem EPU, to przepisy kodeksu postępowania cywilnego obligują nas, jako powoda, do konsekwentnego wykorzystywania systemu teleinformatycznego w toku komunikacji z sądem oraz pozwanym. Zgodnie z art. 125 §21 k.p.c. pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Taka czynność zostanie uznana za bezskuteczną. Sytuacja ma się odmiennie w stosunku do pozwanego, gdyż ta zasada nie dotyczy kontaktu sądu z pozwanym. W tym przypadku wysyłana jest tradycyjna korespondencja. Oczywiście pozwany może zadecydować o korzystaniu z EPU i doręczaniu mu korespondencji za pośrednictwem systemu.

  Podsumowanie

  Z Elektronicznego Postępowania Upominawczego warto skorzystać przede wszystkim w bezspornych sprawach, w których niskie koszty prowadzenia sprawy stanowią priorytet. Natomiast w sprawach skomplikowanych lub spornych tradycyjne postępowanie sądowe będzie zdecydowanie skuteczniejsze.

  Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

  Jakub Michalski
  APLIKANT RADCOWSKI

  Pomagam przedsiębiorcom w windykacji i egzekucji należnych im świadczeń. Zajmuję się rejestracją podmiotów i zgłaszaniem zmian w KRS, zarówno spółek, jak i NGO. Sporządzam pisma w procesach sądowych oraz opinie prawne. Przygotowuję dokumentację prawną sklepów internetowych.

  Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.