884
0

Pomoc dla klienta – rzecznik praw konsumenta

884
0

W sprawach indywidualnych konsumenci mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną m.in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Rzecznika konsumentów zatrudnia starosta lub w miastach na prawach powiatu prezydent miasta. Rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany staroście (prezydentowi miasta). Do kompetencji rzeczników należy:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  5. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. 

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej darmowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Obowiązki sprzedawcy względem rzecznika

Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając na podstawie ww. uprawnień, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Zakres przedmiotowy tego uprawnienia rzecznika konsumentów obejmuje tylko sprawy konsumenckie. Stąd rzecznik nie może występować do przedsiębiorców, gdy wpłynie do niego sprawa niemająca charakteru konsumenckiego, tj. skarga przedsiębiorcy na przedsiębiorcę.

W przypadku zatem otrzymania przez sprzedawcę pisma od rzecznika konsumentów zawierającego żądanie przekazania wyjaśnień i informacji w konkretnej sprawie lub też uwagi i opinie rzecznika, obowiązkiem sprzedawcy jest udzielenie rzecznikowi odpowiedzi.

Ryzyko nałożenia kary grzywny na przedsiębiorców 

Wypełnienie powyższych obowiązków przez przedsiębiorcę może być w pewnym zakresie skutecznie egzekwowane. Na podstawie art. 114 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów osoba naruszająca ów obowiązek podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2000 zł. Natomiast górna jej granica wynika z Kodeksu wykroczeń, który stanowi, że kara grzywny nie może być wyższa niż 5000 zł. Powyższej kary nie może jednak nałożyć na przedsiębiorcę sam rzecznik konsumentów, ponieważ może to nastąpić jedynie w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia. W sprawie o nałożenie kary grzywny na niesolidnego przedsiębiorcę rzecznik musi zwrócić się do sądu powszechnego za pośrednictwem oskarżyciela publicznego, jakim jest Policja, ewentualnie prokurator.

Obowiązek przedsiębiorcy po otrzymaniu pisma od rzecznika

W przypadku zatem, gdy rzecznik skieruje do Ciebie pismo z określonymi żądaniami w indywidualnej sprawie dotyczącej Twojego klienta, Twoim jedynym obowiązkiem tak naprawdę jest udzielenie na nie odpowiedzi i ustosunkowanie się do twierdzeń rzecznika. Otrzymanie pisma od rzecznika konsumentów nie jest równoznaczne z obowiązkiem uwzględnienia reklamacji klienta. Konsekwencją natomiast nieprzychylenia się do stanowiska rzecznika konsumentów może być wytoczenie przez rzecznika powództwa, do czego uprawniony jest również sam klient w przypadku negatywnie rozpatrzonej reklamacji, nawet bez pośrednictwa rzecznika.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Paweł Głąb
RADCA PRAWNY

Specjalizuję się w prawie e-commerce, prawie własności intelektualnej oraz prawie danych osobowych. Pomagam firmom chronić ich marki, produkty i walczyć z nieuczciwą konkurencją. Przygotowuję regulaminy, polityki prywatności i cookies oraz dokumentację RODO. Zajmuję się również tworzeniem i audytowaniem umów.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.