Decydując się na rejestrację znaku towarowego, zanim złożymy odpowiednie podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, powinniśmy w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czy oznaczenie, które chcemy zgłosić jako znak towarowy nie zostało już wcześniej zarejestrowane. Sprawdzenie to powinno nastąpić poprzez weryfikację odpowiednich rejestrów znaków towarowych. Warto również dodać, że analiza taka powinna nie tylko ograniczać się do sprawdzenia czy nie ma znaków identycznych, ale również na zbadaniu podobieństwa wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych do naszego oznaczenia.

Weryfikacja zarejestrowanych znaków towarowych powinna obejmować bazę znaków krajowych, bazę znaków unijnych oraz bazę znaków międzynarodowych. Każda bowiem ze wskazanych baz klasyfikuje znaki o różnym zasięgu terytorialnym, które mogą być potencjalnym zagrożeniem dla uzyskania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że złożenie podania o udzielenie prawa ochronnego wiąże się z wniesieniem opłat, które nie podlegają zwrotowi. Kolejną sprawą jest również możliwość wniesienia sprzeciwu przez osoby trzecie w momencie zgłoszenia znaku podobnego lub identycznego do zarejestrowanego już znaku towarowego. Zgłoszenie nieodpowiednio przeanalizowanego znaku towarowego również może wiązać się z unieważnieniem decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Dlatego też odpowiednia analiza rejestrów znaków towarowych jest bardzo ważnym etapem do uzyskania świadectwa ochronnego.

W celu odpowiedniej weryfikacji, warto sprawdzić w pierwszej kolejności wyszukiwarkę przedmiotów chronionych w bazie danych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem międzynarodowych znaków ważnych w Polsce. Kolejną bazą jest baza danych znaków towarowych eSearch Plus udostępniona przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Bardzo przydatne jest również narzędzie TMview. Warto w tym miejscu jeszcze wskazać, iż sam proces weryfikacji znaków w wyżej wskazanych rejestrach wymaga odpowiedniej wiedzy w zakresie podobieństwa znaków towarowych, dlatego też aby mieć pewność że analiza taka została wykonana prawidłowo i rzetelnie warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.