259
0
IT

Środki prawne chroniące program komputerowy

259
0

Autorskie prawa osobiste

Autor programu komputerowego, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Warto jednak wskazać, że jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Warto też wiedzieć, że w art. 78 § 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazane zostało kto jest uprawniony do wystąpienia z takimi roszczeniami. Nie jest bowiem tak, że w przypadku śmierci autora, program komputerowy nie jest już chroniony autorskimi prawami osobistymi. Po śmierci autora z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.

Autorskie prawa majątkowe

Podobnie jak w przypadku autorskich praw osobistych, tak i w kontekście autorskich praw majątkowych istnieje katalog czynności których może domagać się autor programu komputerowego, jeżeli jego prawa zostały naruszone. Należą do nich:

  1. – zaniechanie naruszenia,
    – usunięcie skutków naruszenia,
    – naprawienie wyrządzonej szkody,
    – wydania uzyskanych korzyści.

Ponadto twórca programu komputerowego może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek i za zgodą autora, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe. Równie dotkliwą karą, jest sytuacja kiedy to sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa. Może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia. W szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Raz jeszcze należy podkreślić, iż co do zasady autorem programu komputerowego jest osoba fizyczna, która go stworzyła. Jednak prawa autorskie do programów komputerowych stworzonych przez pracowników, którzy wykonują je w oparciu o jakikolwiek stosunek pracy, przysługują pracodawcy.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.