100
0

Jeszcze raz o dofinansowaniach do wynagrodzeń, czyli tarczy antykryzysowej ciąg dalszy

100
0

O planowanych rozwiązaniach dotyczących świadczeń na rzecz przedsiębiorców zatrudniających pracowników pisałem już w jednym z wcześniejszych artykułów. Tu znajdziesz kolejne podstawy do uzyskania takich świadczeń, które są obecnie na etapie prac legislacyjnych w związku z pracami nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Warto zapoznać się także z tymi planowanymi zmianami prawa, gdyż istotnym jest przede wszystkim to, czy i do której z form wsparcia Twoja firma spełnia przesłanki oraz jak można je uzyskać.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Kto może otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń?

Jeśli na skutek COVID-19 sytuacja Twojej firmy pogorszyła się, to istotnym jest, że Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać Ci dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wsparcie to możesz otrzymać, gdy spadku obrotów gospodarczych doświadczyłeś na skutek koronawirusa. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Ile wynosi dofinansowanie do wynagrodzenia?

Kwota dofinansowania zależy od tego jak bardzo sytuacja Twojej firmy pogorszy się i tak w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów odrębnych, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem za pracę”;

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co istotne, wysokość dofinansowania nie może przekroczyć faktycznie poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Na jaki okres może być przyznane dofinansowanie do wynagrodzenia?

Dofinansowanie  może być przyznane na okres nie dłuższy niż:

1) 6 miesięcy – w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;

2) 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie i co powinien zawierać?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa powyże w związku z COVID-19;

2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;

3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy;

4) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy;

5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

6) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej;

7) rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych.

Wniosek jednak należy wypełnić szczególnie skrupulatnie, gdyż trzeba wiedzieć, że oświadczenia to przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kto nie może otrzymać wsparcia i kiedy podlega ono zwrotowi?

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Pomoc udzielana przedsiębiorcy jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis, a więc pozostałe przesłanki uniemożliwiające otrzymanie pomocy mogą wynikać z przepisów dotyczących de minimis. Jeśli dofinansowanie wykorzystane jest niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.