122
0

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

122
0

Przedsiębiorcy zatrudniającemu pracowników przysługuje wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (jak również osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Wsparcie udzielane jest na podstawie umowy zawartej ze starostą.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. W przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego (czyli w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca), za miesiąc uważa się 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.

Dofinansowanie może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku spadku obrotów o:

  1. co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  2. co najmniej 50%  – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej  sumę  70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego
    o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  3. co najmniej 80%  – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej  sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego
    o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
Jesteś mikroprzedsiębiorcą, jeżeli w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniałeś mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnąłeś roczny obrót netto nieprzekraczający w złotych 2 milionów euro, lub
3) suma aktywów Twojego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła w złotych 2 milionów euro.

Jesteś małym przedsiębiorcą, jeżeli w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniałeś mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnąłeś roczny obrót netto nieprzekraczający w złotych 10 milionów euro, lub
3) suma aktywów Twojego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 10 milionów euro.

Jesteś średnim przedsiębiorcą, jeżeli w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniałeś mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnąłeś roczny obrót netto nieprzekraczający w złotych 50 milionów euro, lub
3) suma aktywów Twojego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w  danym miesiącu  pracowników objętych umową zawartą ze starostą. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników, których dotyczy dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Paweł Głąb
RADCA PRAWNY

Specjalizuję się w prawie e-commerce, prawie własności intelektualnej oraz prawie danych osobowych. Pomagam firmom chronić ich marki, produkty i walczyć z nieuczciwą konkurencją. Przygotowuję regulaminy, polityki prywatności i cookies oraz dokumentację RODO. Zajmuję się również tworzeniem i audytowaniem umów.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.