157
0
IT

Deweloper pracownikiem, czyli co w sytuacji software house zmienia rodzaj umowy z deweloperem

157
0

W poprzednich artykułach pisałem już o tym, że w przypadku zatrudniania deweloperów na umowy B2B, albo cywilnoprawne takie jak umowa o świadczenie usług (częściej, choć nie do końca poprawnie zwana umową zlecenia), albo umowa o dzieło musimy pamiętać o wprowadzeniu do takich umów odpowiednich postanowień dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich do programu komputerowego. W innym wypadku prawa te pozostaną po stronie dewelopera. Jak jednak sprawa ta przedstawia się w przypadku kiedy deweloper jest pracownikiem? Na to pytanie odpowiem w tym artykule.

Kiedy deweloper jest pracownikiem?

Zacznijmy od kwestii podstawowych. Deweloper będzie prawnikiem software house w szczególności wtedy, gdy zostanie z nim podpisana umowa o pracę. Zgodnie jednak z Kodeksem pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Realnie należy jednak przyjąć, że w przypadku deweloperów będzie to najczęściej umowa o pracę. Trzeba jednak wiedzieć, że podpisanie umowy o pracę nie jest bynajmniej konieczne do tego, aby mieć pracownika. Nie oznacza to jednak, że w przypadku, gdy zatrudniamy pracownika możemy nie podpisywać z nim stosownej umowy. Oznacza to natomiast to, że w przypadku, gdy podpiszemy z dana osobą inną niż umowa o pracę umowę to i tak będzie on naszym pracownikiem jeśli zatrudnienie to będzie na zasadach stosunku pracy.

Na czym polega świadczenie pracy?

Zasady wykonywania umowy o pracę zostały wskazane w kodeksie pracy. Zgodnie z jego przepisami przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Jeśli więc daną osobę zatrudnimy na takich właśnie zasadach to niezależnie od tego jak określimy łączącą nas umowę będzie to faktycznie umowa o pracę. Nie można jednak zapominać, że umowa o pracę dotyczy pracy określonego rodzaju, więc umowę o prace z deweloperem zawrzemy wyłącznie wówczas, gdy w zakresie obowiązków znajdzie się programowanie.

Umowa o prace, a majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego

Jak wynika z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej. Jak więc z powyższego wynika, jeżeli kwestii tych nie zmienimy w łączącej nas z pracownikiem umowie to prawa autorskie do programu komputerowego przypadają pracodawcy.

Co istotne, w przeciwieństwie do nabycia praw autorskich do innych utworów, w przypadku programu komputerowego będzie to nabycie pierwotne, a nie pochodne. Oznacza to, że majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego nigdy nie przysługiwały pracownikowi, a od momentu ich powstania przysługiwały pracodawcy.

Warto tu przede wszystkim podkreślić, że w przypadku innego rodzaju utworów pracowniczych nabycie majątkowych praw autorskich następuje dopiero w momencie ich przyjęcia. Jak wynika bowiem z przepisów jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Warto też wiedzieć, że w przypadku utworów, czy programów komputerowych pracowniczych nabycie majątkowych praw autorskich następuje na wszystkich polach eksploatacji bez konieczności ich szczegółowego wyliczenia w umowie.

Utwór pracowniczy, a frontend i backend

Po raz kolejny trzeba się odwołać do tego, o czym pisałem już w innym artykule, a mianowicie, że to co potocznie nazywamy programem komputerowym bynajmniej nie stanowi go w całości w świetle prawa. Przede wszystkim, graficzny interfejs użytkownika nie stanowi programu komputerowego. Dlatego też, nie bez znaczenia jest czym konkretnie zajmuje się pracownik naszego software house, ponieważ inne zasady nabycia majątkowych praw autorskich będą miały miejsce w przypadku pracy dewelopera, a inne w przypadku pracy grafika komputerowego.

Podsumowanie

Choć nie ma chyba wątpliwości, że obecnie bardziej popularnym jest model zatrudnienia deweloperów w oparciu o umowy B2B to jednak warto rozważyć ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W tym przypadku bowiem, o czym pisałem w innych artykułach, da się przecież zastosować podwyższone, bo 50% koszty uzyskania przychodu, a finalnie sytuacja software house jest bardziej bezpieczna w kontekście nabycia majątkowych praw autorskich do programu komputerowego niż w przypadku umów B2B.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.