3523
0

Członek zarządu w spółce z.o.o. – kto może nim zostać?

3523
0

Chcesz założyć spółkę z o.o. i nie wiesz kto powinien znaleźć się w jej zarządzie? A może dostałeś propozycję objęcia tej funkcji i nie wiesz czy jesteś odpowiednią osobą? Odpowiedź na to pytanie i na wiele innych znajdziesz w tym artykule.

Kto może może być członkiem zarządu w spółce z.o.o.?

Podstawowym przymiotem jaki musi posiadać osoba ubiegająca się o możliwość zasiadania w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest pełna zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z Kodeksem cywilnym pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Tym samym, pierwszą podstawową kwestią, która będzie miała znaczenie dla oceny kandydatura na funkcje w Zarządzie to kwestie jego pełnoletności.

To jednak nie wszystko! Zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych nie może być członkiem zarządu osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, mieniu, przeciwko działalności instytucji państwa oraz samorządu terytorialnego, przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, a także za przestępstwa skarbowe. Są to kwestie istotne ze względu, że sąd rejestrowy bada je przy każdym zgłoszeniu. Na podstawie danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Istotna jest jednak jeszcze jedna regulacja. Otóż, art. 201 § 3 Kodeksu spółek handlowych normuje jeszcze jedną istotną cechę, którą powinna mieć osoba powoływana do Zarządu. Choć zgodnie z tym przepisem do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona to należy pamiętać, że dodatkowo, umowa spółki z o.o. lub uchwała wspólników może określać dodatkowe wymagania, które muszą spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu. Jeśli nawet doszłoby do niedotrzymania określonych umową spółki wymagań co do kandydata do zarządu to warto wiedzieć, że taka uchwała mogłaby być następnie uchylona.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Kto może powołać członka zarządu?

Członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powołują wspólnicy, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Należy to zrobić na podstawie uchwały wspólników. Zarząd może składać się z jednej lub większej liczby osób, które mogą być wybrane spośród wspólników lub spoza ich gronem. Ostateczną liczbę członków zarządu reguluje umowa spółki.

Jak skutecznie powołać członka zarządu w spółce
z.o.o. i prawidłowo ujawnić go w KRS ?

Rzecz jasna, wybór prawidłowej osoby do zarządu to dopiero początek drogi, od którego to wyboru zaczyna się cała droga. Poniżej przedstawię jakie konkretnie działania należy podjąć, aby reprezentacja spółki była bez zarzutu, szczególnie takiego o charakterze prawnym:

1. Zwołanie zgromadzenia wspólników.

Najwyższym organem w spółce z o.o. jest zgromadzenie wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, to właśnie wspólnicy są organem decyzyjnym w kontekście powołania zarządu. Aby podjąć uchwałę w sprawie powołania członka zarządu należy zwołać zgromadzenie wspólników. Tradycyjnie zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską,. Wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników.

Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych. Ewentualnie pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. Gdy udział w zgromadzeniu wspólników następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu. A także wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.

2. Podjęcie uchwały.

Na zgromadzeniu wspólników wspólnicy muszą podjąć uchwałę o powołaniu nowego członka zarządu. Jest to kluczowy element całego procesu. Uchwała powinna zawierać imię i nazwisko osoby powołanej na członka zarządu, jak również określać czas, na jaki jest powoływana. W uchwale można zawrzeć także dodatkowe informacje, takie jak zakres obowiązków członka zarządu lub zasady wynagradzania.

3. Zgoda powołanej osoby.

Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Wzór zgody został zamieszczony poniżej:

4. Zgłoszenie do KRS.

Ostatnim etapem jest złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Po powołaniu członka zarządu spółka musi zgłosić tę zmianę do KRS. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Odwołanie członka zarządu i wygaśnięcie mandatu.

Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. W przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników. Zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Co jasne, mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu. W tym miejscu warto zaznaczyć, że jeżeli umowa spółki przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa. Równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

[FM_form id=”2″]

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Czy członkowi zarządu zawsze przysługuje wynagrodzenie?

Oczywiście, członkowi zarządu może przysługiwać wynagrodzenie, ale nie jest to obligatoryjne szczególnie w spółkach, gdzie zarząd zostaje wyłoniony spośród wspólników. Uchwała wspólników może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu. W szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń. Wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy określa organ nadzorczy. Ewentualnie osoba powołana uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia umowy z członkiem zarządu.

W kontekście wynagrodzenia warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy będzie ono wypłacane w ramach umowy o pracę to takową można zawrzeć wyłącznie wtedy, gdy zachowany będzie element podporządkowania pracowniczego. Nie będzie tak w szczególności, gdy członek zarządu jest większościowym wspólnikiem, a w spółce brak organu nadzoru.

Odpowiedzialność członka zarządu w sp. z.o.o.

W spółce z o.o. odpowiedzialność członków zarządu jest nieograniczona jednak aktualizuje się dopiero pod pewnym warunkiem. Będzie tak mianowicie jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Uprawnienia członka zarządu w sp. z.o.o.

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Podsumowanie

Jak mogliście przeczytać w tym artykule, znalezienie odpowiedniej osoby i powołanie jej na członka zarządu wiążę się z dość wymagającym procesem formalnym, który tylko z pozoru wydaje się trudny. Co jasne, pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o. wiąże się z prestiżem, jednak niesie ze sobą również dużą odpowiedzialność. Zasiadając w zarządzie spółki z o.o. trzeba brać pod uwagę odpowiedzialność nie tylko za własne decyzje, ale również za działania pozostałych członków zarządu. Także niektórych pracowników spółki z uwagi na odpowiadanie całym swoim majątkiem. Jeżeli założyłeś spółkę i nie masz wybranego jeszcze zarządu lub uważasz, że w Twojej spółce czas najwyższy na zmiany skontaktuj się z nami! Przeprowadzimy Cię przez cały proces wyboru lub zmian w zarządzie spółki z o.o.!

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Jakub Michalski
APLIKANT RADCOWSKI

Pomagam przedsiębiorcom w windykacji i egzekucji należnych im świadczeń. Zajmuję się rejestracją podmiotów i zgłaszaniem zmian w KRS, zarówno spółek, jak i NGO. Sporządzam pisma w procesach sądowych oraz opinie prawne. Przygotowuję dokumentację prawną sklepów internetowych.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.