261
0

Biała lista podatników VAT

261
0

Dnia 1 września 2019 roku uruchomiona została biała lista podatników VAT. Ma ona za zadanie przede wszystkim weryfikowanie wiarygodności naszych potencjalnych kontrahentów. Innymi słowy biała lista jest to wykaz przedsiębiorców którzy są podatnikami VAT wraz z najbardziej przydatnymi o nich informacjami tj.:

 1. 1. Firma (nazwa) lub imię i nazwisko.
  2. Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany.
  3. Numer PESEL, o ile podmiot posiada.
  4. Status podatnika (wg stanu na dzień sprawdzenia).
  5. Numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany.
  6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany.
  7. Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną.
  8. Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej.
  9. Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL.
  10. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL.
  11. Imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL.
  12. Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK.
  13. Data rejestracji jako podatnika VAT.
  14. Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT oraz podstawa prawna odmowy rejestracji.
  15. Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT oraz podstawa prawna wykreślenia.
  16. Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT oraz podstawa prawna przywrócenia.

Baza podatników jest darmowa oraz ogólnodostępna. Zawiera ona nie tylko wykaz przedsiębiorców zarejestrowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, ale również i tych wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT. Co ważne informację o naszych kontrahentach zweryfikujemy na wybrany dzień do 5 lat wstecz.

Warto zwrócić uwagę, że w bazie znajdziemy numery rachunków rozliczeniowych przedsiębiorcy oraz imienne rachunki w SKOK. Jest to o tyle istotne, że przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek weryfikacji rachunku bankowego na białej liście jeżeli dochodzi do transakcji między przedsiębiorcami, a jej wartość brutto wynosi 15 000 zł lub więcej. Gdyby zdarzyła się sytuacja, iż rachunek podany nam do przelewu różni się od tego znajdującego się na białej liście, konieczne jest wyjaśnienie powstałych rozbieżności. Płatność bowiem kwoty przekraczającej 15 000 zł na rachunek niewykazany na białej liście podatników może powodować dość poważne konsekwencje. Może się bowiem zdarzyć, iż Urząd Skarbowy zarzuci nam brak należytej staranności w weryfikacji kontrahenta, przez co nie będziemy mieli możliwości rozliczenia kosztów podatkowych poniesionego wydatku na poczet usług lub towarów. Krótko mówiąc – nie uznamy danej płatności jako koszt uzyskania przychodu. Kolejną sankcją spowodowaną przez nasze niedopatrzenie może być coś jeszcze bardziej dotkliwego, a mianowicie ponoszenie solidarnej odpowiedzialności z kontrahentem za zaległości podatkowe, jeżeli okaże się, że nie opłacił on podatku VAT od transakcji z nami dokonanej.

Oczywiście gdyby doszło już do sytuacji uiszczenia zapłaty na niewłaściwy rachunek ustawodawca pozostawia nam otwartą furtkę do wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Najpóźniej w ciągu 3 dni od wykonania przelewu należy zgłosić ten fakt do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Właściwym miejscowo Naczelnikiem jest wówczas Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez sprzedawcę. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze złożenie takich wyjaśnień będzie równoznaczne ze zwolnieniem z odpowiedzialności solidarnej z podatnikiem. Jak bowiem zostało wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług jeżeli w momencie dokonania dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego podatnik odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz. Kolejną przesłanką wyłączającą jest ta kiedy podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej.

Dane wykazane na białej liście aktualizowane są raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie każdorazowo w momencie dokonywania przelewu numeru rachunku przedsiębiorcy na białej liście. Pozwoli nam to niejednokrotnie uchronić się przed wymienionymi powyżej konsekwencjami.

Warto jednak zwrócić uwagę, że jak sama nazwa wskazuje Biała lista podatników VAT zawiera informacje o podatnikach VAT. Nie każdy przedsiębiorca musi jednak do tej kategorii zostać zaliczony. Dlatego też, warto finalnie zwrócić uwagę, że fakt iż na liście brak danych o naszym kontrahencie w tym brak informacji o rachunku bankowym, na który chce on uzyskać płatność nie oznacza jeszcze samo przez się tego, że w tej konkretnej sytuacji powinniśmy tej płatności odmówić. W pierwszej bowiem kolejności powinniśmy zweryfikować, czy aby na pewno nasz kontrahent wraz ze swoim rachunkiem bankowym powinien na tej liście się w ogóle znaleźć.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Jakub Michalski
APLIKANT RADCOWSKI

Pomagam przedsiębiorcom w windykacji i egzekucji należnych im świadczeń. Zajmuję się rejestracją podmiotów i zgłaszaniem zmian w KRS, zarówno spółek, jak i NGO. Sporządzam pisma w procesach sądowych oraz opinie prawne. Przygotowuję dokumentację prawną sklepów internetowych.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.