1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej. Podstawą tzw. brexitu jest Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (umowa wyjścia), która zawiera ogólne ramy przyszłych relacji UE-Zjednoczone Królestwo. 1 lutego 2020 r. rozpoczął się „okres przejściowy”, czyli czas na dostosowanie się stron do nowych warunków współpracy. Okres ten potrwa do 31 grudnia 2020 r. Co istotne, umowa wyjścia zawiera szczegółowe uregulowania dotyczące praw własności intelektualnej, w tym również odnoszące się do znaków towarowych.

„Klonowanie” zarejestrowanych unijnych znaków towarowych

Zgodnie z postanowieniami umowy wyjścia, wszystkie znaki towarowe zarejestrowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przed zakończeniem okresu sprzeciwowego zostaną sklonowane do krajowego rejestru znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie. Oznacza to, że każdy właściciel znaku towarowego zarejestrowanego w EUIPO będzie właścicielem analogicznego znaku w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do tego samego oznaczenia i tych samych towarów lub usług. Ochrona więc na terenie Wielkiej Brytanii przyznana zostanie niejako automatycznie zgłaszający stanie się właścicielem unijnego znaku towarowego i analogicznego znaku towarowego w Wielkiej Brytanii Istotne jedynie jest to, aby procedura rejestracji przed EUIPO zakończyła się przed 31 grudnia 2020 r. Przedłużenie tak uzyskanej ochrony w Zjednoczonym Królestwie po upływie pierwszego okresu ochronnego następować będzie w takim samym terminie jak w przypadku UE.

Ochrona zgłoszonych znaków towarowych

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku znaków towarowych zgłoszonych w EUIPO, ale jeszcze niezarejestrowanych przez zakończeniem okresu przejściowego. Osobom, które dokonają zgłoszenia znaku towarowego w EUIPO przed 31 grudnia 2020 r. będzie przysługiwało prawo zgłoszenia analogicznego znaku w Zjednoczonym Królestwie w ciągu 9 miesięcy od zakończenia okresu przejściowego. Tak dokonane zgłoszenie w Wielkiej Brytanii będzie korzystało z takiej samej daty wpływu i daty pierwszeństwa jak odpowiadające mu zgłoszenie w Unii Europejskiej. W takim przypadku jednak konieczne będzie już poniesienie w całości opłat za rejestrację znaku towarowego w Wielkiej Brytanii.

Lepiej się pośpieszyć

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbędzie się więc bez żadnego uszczerbku dla praw przysługujących właścicielom unijnych znaków towarowych. Znaki towarowe chronione na terenie Unii Europejskiej zostaną niejako przeniesione do odpowiednich rejestrów w Zjednoczonym Królestwie. Konkluzja płynąca z analizy postanowień umowy wyjścia jest jednak taka, że każdy kto rozważa rejestrację unijnego znaku towarowego powinien się pośpieszyć. W przypadku zakończenia procesu rejestracji (który trwa ok. 4 miesiące) w EUIPO przed 31 grudnia 2020 r. właścicielowi znaku towarowego, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, przyznana zostanie analogiczna ochrona na terenie Wielkiej Brytanii.