125
0

PDB #15 – Prawne aspekty marketingu

125
0

W tym odcinku porozmawiamy na temat prawnych aspektów marketingu, a konkretnie organizacji konkursu i e-mail marketingu. Promocja firmy jest niewątpliwie ważna, a obie te metody dość powszechne, warto jednak wiedzieć jakie kwestie prawne się z nimi wiążą i jak z nich korzystać nie narażając się na znaczne kary!!

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Marketing i Biznes -> https://bit.ly/2s2M5xS


Przepisy żadnej z ustaw nie definiują pojęcia konkursu, jednakże na gruncie przepisów prawa będzie to w rzeczywistości określone w Kodeksie Cywilnym ogłoszenie publiczne. Zgodnie z przepisami tego kodeksu, kto przez ogłoszenie publiczne przyrzeka nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać. Odwołując się zatem do konkursu, jeśli publicznie ogłaszamy, że za wykonanie określonej czynności przyznamy nagrodę, to jeśli ktoś weźmie udział w naszym konkursie, tę nagrodę będziemy zobowiązani mu wydać.

Konkurs, a loteria

Zdarza się bardzo często, że organizowane konkursy w świetle przepisów prawa nie są konkursami i nawet bez świadomości organizatora stają się grami losowymi. Warto zauważyć, że gry losowe są uregulowane w ustawie o grach hazardowych, co już samo przez się powinno dawać przedsiębiorcy do myślenia. Zgodnie z tą ustawą, grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Do przeprowadzenia loterii jest konieczne uzyskanie zezwolenia, które wydaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej. Co do zasady wniosek o przeprowadzenie gry losowej kierujemy do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na terenie, gdzie tę grę chcemy przeprowadzić. Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi dwa miesiące, a co przy tym istotne, należy uiścić opłatę w wysokości 10% sumy nagród, które chcemy przyznać. Za przeprowadzenie gry bez zezwolenia, grozi sankcja w postaci administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 10 tysięcy zł. Ponadto, jest to czyn zabroniony uregulowany w Kodeksie karnym skarbowym, który jest określony sankcją w postaci grzywny do 240 stawek dziennych.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Regulamin konkursu

„Prawdziwy” konkurs, czyli taki który nie jest grą losową, może polegać na tym, że czynność którą ma wykonać uczestnik konkursu będzie mogła być oceniana albo na zasadzie jej zrobienia lub niezrobienia albo też na zasadzie wyboru najlepszej z nadesłanych prac konkursowych. Każdy konkurs powinien mieć regulamin, z którego wynikać będzie na czym polega zadanie konkursowe oraz ile nagród i dla ilu osób będzie przyznanych.

Podatek w przypadku konkursu

Co do zasady, od wygranej w konkursie jest konieczność odprowadzenia podatku w wysokości 10% nagrody. Jeśli konkurs organizujemy jako przedsiębiorcy to stajemy się płatnikami, a więc odpowiadamy za odprowadzenie tego podatku. W przypadku kiedy nie ma możliwości zwolnienia od podatku, to do nagrody rzeczowej, która zostanie przyznana, powinno się dodatkowo przyznać nagrodę pieniężną w wysokości równej podatkowi, który jest do odprowadzenia. Wtedy też oczywiście należy nagrodę w konkursie rozumieć jako nagrodę podstawową oraz kwotę pieniężną, o którą powiększamy całą nagrodę w celu odprowadzenia podatku. Natomiast mając na uwadze zwolnienie od podatku, to można tu wskazać na wygrane dotyczą konkursów i gier organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług pod warunkiem, że wartość jednorazowa nagrody nie przekracza kwoty 2 tysięcy (brutto). Warto podkreślić, że zgodnie z istniejącymi interpretacjami podatkowymi Internetu nie należy rozumieć na kanwie tego zwolnienia jako środek masowego przekazu, a tym samym konkursy organizowane w Internecie nie będą podlegać temu zwolnieniu.

Inne formy marketingu

Innymi formami promocji jest e – mail marketing i cold call. Jeśli mówimy o  e – mail marketingu to istotna jest w tym kontekście ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, według której zakazane jest przesyłanie niezamówionych informacji handlowych skierowanych do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Przez informację handlową zgodnie z przepisami ustawy rozumie się każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy czy też osoby wykonującej zawód. W przypadku cold call ustawa Prawo telekomunikacyjne wskazuje, że zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że zostanie na to wyrażona zgoda. Tym samym, w obu tych przypadkach to nie RODO stanowi barierę w ich wykorzystywaniu do marketingu, a zupełnie inne ustawy.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.