500
0

Czy tworząc kursy online bez rejestracji jako podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie dostaniesz karę pieniężną?

500
0

Nowy rejestr podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie

Zacznijmy od tego, że dniem 1 listopada 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która wprowadziła rejestr Podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie. Zgodnie z przepisami podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie dokonuje zgłoszenia o wpis do wykazu prowadzonego w systemie teleinformatycznym zapewniającym bezpieczeństwo danych osobowych w nim przetwarzanych zgodnie z zasadą integralności i poufności przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jej udostępniania publicznego. Podmioty, które taką działalność prowadziły już uprzednio miały obowiązek zgłoszenia do dnia 1 lutego 2022 r. Czy jednak podmioty, które sprzedają kursy online mają obowiązek rejestracji jako taki dostawca?

#reklama

Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów

132 odpowiedzi na pytania prawne najczęściej nurtujące biznes on-line. Kup z rabatem 15% z kodem PIOTR15 lub PAWEL15.

Audiowizualna usługa medialna na żądanie a e-learning

Zgodnie z ustawą, audiowizualną usługą medialną na żądanie jest usługa medialna świadczona w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej, polegająca na publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalogu ustalonego przez podmiot dostarczający usługę. Już w tym miejscu warto zauważyć, że ustawodawca wskazuje na usługę prowadzoną w ramach działalności gospodarczej w zakresie usług medialnych. Innymi słowy, nie jest to działalność gospodarcza prowadzona w innym zakresie przy wykorzystaniu w szczególności nagrań wideo, a działalność prowadzona w ramach usługi medialnej. Intuicyjnie można więc zakładać, że będzie tu mogło chodzić o przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach PKD 59 to jest działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, ewentualnie PKD 60 to jest nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych. Jak się jednak wydaje, chodzić tu będzie raczej o działalność w zakresie PKD 60, ponieważ działalność ta związana jest z nadawaniem programów, gdy ta ujęta w PKD 59 dotyczy zdecydowanie bardziej dystrybucji do kin oraz produkcji nagrań. Już powyższe naprowadza, że jednak większość podmiotów sprzedających kursy online nie prowadzą działalności w zakresie usług medialnych, a raczej w zakresie innych form edukacji lub jeszcze w innym zakresie, a kursy tworzą one niejako przy okazji, często – realnie – w celach marketingowych. Idąc dalej, zgodnie z ustawą usługą medialną jest usługa w postaci programu albo audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, za którą odpowiedzialność redakcyjną ponosi jej dostawca i której podstawowym celem lub podstawowym celem jej dającej się oddzielić części jest dostarczanie przez sieci telekomunikacyjne ogółowi odbiorców audycji w celach informacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych; usługą medialną jest także przekaz handlowy. Jak się wydaje, nawet definicja usługi medialnej nie podważa tej tezy. Otóż, z przepisu tego wynika w szczególności to, że podstawowym celem usługi medialnej ma być dostarczanie audycji w celach informacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych, a nie edukacja sama w sobie. Innymi słowy, w przypadku e-learning wydaje się zasadnym postawienie tezy, że jego celem jest edukacja, a nie dostarczenie audycji.

Czy e-learning to audycja?

Co nie budzi większych wątpliwości, w przypadku kursów online będziemy mieli jednak do czynienia z audycją. Zgodnie z ustawą jest to bowiem ciąg ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez niego (audycja audiowizualna) albo ciąg dźwięków (audycja radiowa), stanowiący odrębną całość w stworzonym przez dostawcę usługi medialnej programie lub katalogu audycji publicznie udostępnianych w ramach audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, zwanym dalej „katalogiem”. W przypadku platform e-learning, nie powinno też budzić wątpliwości, że mamy do czynienia z katalogiem. Czy jednak katalog tej jest w tym, o którym mowa w ramach audiowizualnej usługi medialnej na żądanie? Wracając do definicji tejże warto zwrócić uwagę, że udostępnienie audycji powinno być publiczne, aby można było mówić o audiowizualnej usłudze medialnej na żądanie. Czy takie ma miejsce w przypadku e-learningów? Choć tak w przypadku platform VOD, jak i kursów online dostęp do nich najczęściej związanych z rejestracja i zapłatą abonamentu można i należy mieć tu wątpliwości. Jak wynika bowiem z dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku (Dz.Urz. UE L 303 z 28.11.2018, s. 69), której implementacje stanowią przepisy, o których pisałem powyżej, że usługi platformy udostępniania wideo, dostarczają treści audiowizualne, które są coraz bardziej dostępne dla ogółu odbiorców, zwłaszcza młodzieży. Tak samo jest w przypadku serwisów społecznościowych, które stały się ważnym medium wymiany informacji oraz służącym rozrywce i edukacji, poprzez umożliwienie dostępu do audycji oraz do wideo tworzonych przez użytkownika. Serwisy społecznościowe powinny zostać objęte zakresem dyrektywy, ponieważ ich dostawcy konkurują o tych samych odbiorców i o te same przychody co audiowizualne usługi medialne. Ponadto, mają one dużą siłę oddziaływania, gdyż umożliwiają użytkownikom łatwe kształtowanie i wpływanie na opinie innych użytkowników. Dlatego w celu ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami, a wszystkich obywateli przed nawoływaniem do nienawiści, przemocy i terroryzmu usługi te zostają objęte zakresem dyrektywy, o ile spełniają kryteria definicji usługi platformy udostępniania wideo. Mimo iż celem dyrektywy nie jest regulowanie serwisów społecznościowych jako takich, jednak usługa ta powinna zostać objęta jej zakresem, jeżeli zasadniczą funkcją danej usługi jest dostarczanie audycji lub wideo stworzonych przez użytkownika. Dostarczanie audycji oraz wideo stworzonych przez użytkownika można uznać za zasadniczą funkcję serwisu społecznościowego, jeżeli treści audiowizualne nie są jedynie dodatkiem do działalności tej usługi ani nie stanowią jej niewielkiej części. Przekładając cel tych przepisów na kwestie dotyczące materiałów e-learningowych warto podkreślić, że ewidentnie zasięgi e-learnignów bynajmniej nie mogą być porównywane z zasięgami telewizji, a nawet platform udostępniania wideo. Co więcej, w kontekście innych nieco zagadnień, jednak podnosi się, że obowiązek rejestracji i zapłaty za dostęp, jak również ograniczona grupa odbiorców (adresaci kursu) w sposób ewidentny dotyczy kursów online, wyłącza co do zasady element publicznego rozpowszechniania.

Rejestrować się czy płacić kary?

Ani jedno, ani drugie, chyba, że działasz na naprawdę dużą skalę. W przypadku bowiem w szczególności e-learningów na mała skalę wydaje się wykluczonym obowiązek ich rejestracji w rejestrze Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie. Niemniej jednak warto podkreślić, że przed pojawieniem się pierwszych orzeczeń w tym zakresie trudno tę kwestię przesądzić, a na dzień dzisiejszy przepisy tyle co weszły w życie.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.