Z pewnością każdy przedsiębiorca chciałby, aby budowana przez niego marka była objęta ochroną prawną. Najlepszym sposobem do tego, aby uzyskać taką ochronę jest rejestracja znaku towarowego w odpowiednim urzędzie, w zależności od zakresu terytorialnego ochrony. W przypadku polskich przedsiębiorców najpopularniejsza jest ochrona marki na terytorium Polski, dlatego też w niniejszym artykule, skupię się na tym jak wygląda krajowa procedura rejestracji znaku towarowego.

Krajowa procedura rejestracji znaku towarowego odbywa się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Zanim jednak złożymy odpowiedni wniosek o rejestrację naszego znaku towarowego, należy sprawdzić czy dany znak towarowy może być zarejestrowany. Analiza taka polega na sprawdzeniu, czy nasze oznaczenie może w ogóle stanowić znak towarowy, a także czy dostatecznie odróżnia się od oznaczeń dotychczas zarejestrowanych dla tych samych produktów i usług.

Kolejną czynnością jest wskazanie klas towarów i usług spośród 34 klas towarów oraz 11 klas usług, dla których ma być zarejestrowany znak towarowy, według klasyfikacji nicejskiej. Po dopasowaniu odpowiedniej klasy i usługi do branży w której działamy, kolejnym krokiem jest złożenie formularza podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uiszczeniem odpowiedniej opłaty. Formularz, o którym mowa w zdaniu poprzednim może być złożony samodzielnie jak również przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego. W tym miejscu warto również wskazać, że podanie o udzielenie prawa ochronnego wiąże się z niemałymi opłatami, które w przypadku przeszkody w udzieleniu prawa ochronnego i odmownego wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, nie podlegają zwrotowi. Z tego też powodu warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który przed wniesieniem podania do Urzędu Patentowego odpowiednio zweryfikuje szanse na uzyskanie prawa ochronnego.

Po wniesieniu podania do Urzędu Patentowego, następuje weryfikacja naszego znaku towarowego, a następnie umieszczona zostaje informacja na Biuletynie Urzędu Patentowego. Po opublikowaniu informacji o naszym znaku w BUP przez okres 3 miesięcy zainteresowani mogą wnieść sprzeciw do rejestracji znaku towarowego. Brak sprzeciwu co do zasady jest równoznaczny z zakończeniem procedury rejestracji i wydaniem warunkowej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na nasz znak towarowy. Decyzja jest warunkowa, bowiem udzielenie prawa ochronnego zależne jest od uiszczenia przez nas opłat za 10-letni okres ochronny. Po uzyskaniu świadectwa ochronnego możemy posługiwać się charakterystycznym oznaczeniem ®.