127
0

Wsparcie w razie przestoju z FGŚP

127
0

Przedsiębiorca będący pracodawcą, w  przypadku spadku obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, może otrzymać wsparcie na ochronę miejsc pracy ze  środków  Funduszu  Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego  wymiaru czasu pracy.

Warunkiem przyznania pomocy jest niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie  zdrowotne, Fundusz  Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Świadczenia przysługują w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Świadczenie polega na pokryciu wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia (1.300,00 zł) lub częściowym zaspokojeniu wynagrodzenia w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Warunkiem otrzymania wsparcia z FGŚP jest spadek obrotów gospodarczych. Przez  spadek obrotów gospodarczych  rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  1. – nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub
    – nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

W przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego (czyli w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca), za miesiąc uważa się 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych. Świadczenia przysługują przez okres 3 miesięcy.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Paweł Głąb
RADCA PRAWNY

Specjalizuję się w prawie e-commerce, prawie własności intelektualnej oraz prawie danych osobowych. Pomagam firmom chronić ich marki, produkty i walczyć z nieuczciwą konkurencją. Przygotowuję regulaminy, polityki prywatności i cookies oraz dokumentację RODO. Zajmuję się również tworzeniem i audytowaniem umów.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.