Umowa na prowadzenie kampanii Google Ads dla agencji

Umowa dla agencji na prowadzenie kampanii Google Ads

299 zł

brutto

Świadczysz usługi w zakresie prowadzenia kampanii Google Ads i chcesz uregulować zasady współpracy z klientami w taki sposób, który zabezpieczy Twoje interesy i zminimaluzje ryzyko tego, że współpraca ta okaże się “klapą”? Ta umowa jest właśnie dla Ciebie!

  • Wzór umowy otrzymasz w edytowalnym pliku DOCX. Dzięki temu możesz dostosować go do swoich potrzeb 📄
  • W przygotowaniu finalnej wersji umowy pomogą Ci komentarze z instrukcją wypełnienia ℹ️
  • Wzór umowy zawiera wszystkie niezbędne postanowienia, ale możesz ją rozbudować o dodatkowe zapisy, np. uzgodnione z klientem 📝

Negocjujesz warunki współpracy z klientem i przyszedł czas podpisania umowy? Masz dwa wyjścia. Możesz zlecić przygotowanie indywidualnej umowy prawnikowi (to droższa opcja) lub skorzystać z gotowego wzoru (to tańsze rozwiązanie). Boisz się jednak wykorzystać “pierwszą lepszą” umowę z Internetu. Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Nasz wzór umowy na prowadzenie kampanii Google Ads przygotowany został przez prawników posiadających wieloletnie doświadczenie i opracowany został na bazie doświadczeń w przygotowywaniu właśnie tego rodzaju umów. Dzięki temu wzór umowy jest maksymalnie uniwersalny, a jednocześnie zawiera wszystkie niezbędne postanowienia, które zabezpieczą Twoje interesy.

Wzór dokumentu opracowany przez autorów książki

Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów

Zaczynasz swoją przygodę w SEM? Prawdopodobnie jest dla Ciebie wiele kwestii bardziej priorytetowych niż strona prawna tego biznesu, ale powinieneś pamiętać, że bez niej możesz mieć w przyszłości spore kłopoty. Weźmy choćby taki przykład.

Nie podpisałeś umowy z klientem, ustawiasz dla klienta reklamy i ze względu na to, że on sobie nie do końca z tym radzi, tymczasowo pokrywasz koszty na rzecz Google, chcąc je jednak finalnie refakturować. Po zakończeniu miesiąca klient dostaje fakturę i odmawia zapłaty za cokolwiek poza prowadzeniem kampanii twierdząc, że skoro korzysta z Twoich usług to znaczy, że za nic więcej nie ma już płacić, poza uzgodnionym ryczałtem. Cóż, trudno winić klienta, bo przecież nie musiał znać rynku i wiedzieć, że zasadą jest, że ryczałt przy usłudze prowadzenia kampanii Google Ads dotyczy ustawienia fraz, a do tego klient powinien jeszcze „doładować” budżet w Google.

Gdybyś natomiast podpisał z klientem, choćby najprostszą, umowę to taka sytuacja nie miałaby miejsca. Dlatego też, jeśli startujesz w SEM, a chciałbyś uniknąć podobnych sytuacji dobrym rozwiązaniem będzie jeśli skorzystasz z wzoru umowy na prowadzenie kampanii Google Ads. Ten, który możesz kupić w naszym sklepie pozwoli Ci zresztą uniknąć także innych, bardziej nawet problematycznych, sytuacji.

Wzór dokumentu to za mało?

Skontaktuj się z nami przed zakupem, a przygotujemy dla Ciebie ofertę opracowania dokumentu “szytego na miarę” lub usługi dostosownia wzoru do Twoich potrzeb.

7 kwestii, które musisz zawrzeć w umowie na prowadzenie kampanii Google Ads

Artykuł omawia podstawowe zagadnienia związane z umową na przeprowadzenie kampanii Google Ads. Dowiesz się z niego czym jest umowa na kampanię Google Ads oraz co powinna zawierać taka umowa, jeżeli podpisujesz ją jako agencja.

Frazy kluczowe i ich ustalenie

W treści umowy strony powinny określić przede wszystkim stronę docelową, do której kierować będą reklamy w ramach Google Ads, słowa kluczowe oraz procedurę zmian tych ostatnich. Cóż, dawno minęły już czasy kiedy frazy kluczowe ustalane są raz na zawsze, więc dobrze ustalić czy ich zmiana wymaga akceptacji, ewentualnie kiedy taka akceptacja jest konieczna. Nie budzi wątpliwości, że obecnie prowadzenie kampanii Ads nawet przy dołożeniu najwyższej staranności nie ogranicza się do jednokrotnego wprowadzenia słów kluczowych. Konieczna jest ich ciągła optymalizacja.

Niekiedy też przyjęte słowo kluczowe nie zostało dobrane w odpowiedni sposób i jego konwersja jest niska. Istotnym jest również kto słowa kluczowe będzie określał, kto będzie odpowiedzialny za przygotowanie samej reklamy. W przypadku mniej oczywistych usług czy produktów warto w umowie wskazać też niekiedy na ich adresatów – grupę docelową.

Ważne jest jasne określenie co w ramach umowy będziemy robić dla klienta. Dokładne wskazanie przedmiotu umowy pomoże nam w przypadku powstania ewentualnego sporu na jej tle. Z praktyki jednak przede wszystkim warto podkreślić, że szczególnie istotne jest dostosowanie do danej współpracy kwestii związanych z procedurami akceptacji. Tu w dużej mierze sprawa jest indywidualna, a więc dobrze jest nie tylko temat ten poruszyć na etapie rozpoczynania współpracy, ale też wpisać go w umowę.

Kto pokrywa budżet na kampanię Google Ads?

Idąc dalej wskazać należy, iż w treści umowy warto określić przede wszystkim kto pokrywa budżet kampanii, czyli mówiąc najprościej – kto pierwszy „wyłoży pieniądze” żeby zapłacić na rzecz Google. Cóż, spotkałem się zarówno z umowami, gdzie było to bardzo precyzyjnie uregulowane i w zależności od woli stron koszty te zawsze ponosił klient albo też pierwotnie były one pokrywane przez agencje, a dopiero później refakturowane. Niemniej, spotkałem się też z takimi umowami, gdzie mimo, że zamiarem agencji w żadnej mierze nie było to, aby w ramach otrzymywanego wynagrodzenia definitywnie pokrywać swój budżet to tak właśnie brzmiała umowa.

Ważne
W umowie warto też wskazać w jaki sposób będzie ustalana wartość budżetu przeznaczonego na prowadzenie kampanii w danym okresie oraz co stanie się w przypadku jego niewykorzystania lub ewentualnego przekroczenia. W umowie dobrze jest również określić czas trwania kampanii Google Ads, ewentualnie okres rozliczeniowy.

Odpowiedzialność za rezultat kampanii Google Ads

Dobre określenie przedmiotu umowy oraz ewentualnych zmian w jego zakresie wiąże się również z ponoszeniem odpowiedzialności za realizację umowy na prowadzenie kampanii Google Ads. Łatwiej bowiem wykazać czy strona spełniła swoje świadczenie należycie, czy też nie, jeśli co najmniej w miarę precyzyjnie to świadczenie określiliśmy.

W kontekście umowy na kampanię Google Ads warto wskazać, iż obecnie przyjmuje się w zasadzie bezspornie, że nie jest to umową rezultatu, a starannego działania. Oznacza to, że agencja reklamowa czy też inny podmiot świadczący w tym zakresie usługi nie będzie zobowiązany do osiągnięcia wymiernego rezultatu, a wyłącznie do sumiennego oraz rzetelnego świadczenia przez siebie usług. Niemniej jednak warto wiedzieć, że agencja prowadząca kampanię Google Ads jako przedsiębiorca zobowiązana jest do zachowania wyższego stopnia staranności, niemniej jednak w dalszym ciągu nie zmienia to faktu, iż nie można od agencji oczekiwać powstania konkretnego rezultatu.

Co oczywiste, nie oznacza to bynajmniej, że jako agencja nie ponosisz odpowiedzialności za poziom wykonania usługi – mierzyć go trzeba jednak należytym jej wykonaniem, a nie osiągniętym rezultatem, który zależny jest przecież jeszcze od wielu innych czynników, w tym także od działań konkurencji. Jeśli kampania zostanie przeprowadzona źle uwzględniając obiektywnie istniejące „mierniki” to taka odpowiedzialność zaistnieje.

Kampania ADS, a utracone zyski

Jednym z najczęściej pojawiających się sporów na linii agencja – klient jest ten o nieosiągnięte zyski, czyli – jak nazywają to prawnicy – utracone korzyści. W kontekście odpowiedzialności agencji za taki uszczerbek warto wskazać, iż agencja reklamowa prowadząca kampanię Google Ads z reguły będzie ponosić odpowiedzialność za utracone korzyści klienta w związku ze złym przeprowadzeniem kampanii Ads. Niemniej jednak roszczenia takie będą bardzo trudne do uzyskania, bowiem proces o ich dochodzenie będzie bardzo skomplikowany dowodowo i czasochłonny.

Większe szanse na wygraną klient będzie miał z pewnością w sytuacji, gdy jego zyski realnie spadną. Niezadowolony z usług agencji klient będzie zobowiązany do wykazania, iż pomiędzy kampanią przeprowadzoną w nienależyty sposób, a spadkiem zysków istnieje związek przyczynowo skutkowy. W odmienny sposób będzie kształtować się odpowiedzialność agencji za rzeczywiste straty poniesione przez klienta w związku z nienależycie prowadzoną kampanią – czyli na przykład koszty związane z prowadzeniem kampanii czy też związane z zakupem narzędzi do jej prowadzenia.

https://prawodlabiznesu.eu/marketing/seo-i-google-ads-w-swietle-prawa-co-powinienes-wiedziec/

Odpowiedzialność prawna za ewentualne naruszenia prawa w trakcie kampanii Google Ads

W zakresie umowy na prowadzenie kampanii Google Ads ważna jest odpowiedź na pytanie kto w przypadku naruszenia przepisów czy też praw podmiotów trzecich będzie ponosił odpowiedzialność? Agencja prowadząca kampanię czy też jej klient? I tak w przypadku naruszeń przepisów prawa odpowiedzialność tą mogą ponieść zarówno agencja, jak również jej klient. Abstrahując od tego, że choćby na kanwie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ta ostatnia będzie mogła wystosować roszczenia według swojego wyboru to przynajmniej w rozliczeniu między agencją, a klientem kwestię tę można uregulować niemal dowolnie. Wszystko zależeć będzie jednak od tego, jak skonstruujemy umowę. Przede wszystkim istotne będzie to, do kogo będzie należała decyzja czy pozycjonowanie na tego typu frazy ma być prowadzone, kto ewentualnie ma to poddać analizie i tym podobne.

Czy można ograniczyć odpowiedzialność w umowie na kampanię?

Warto jednak wiedzieć, że strony w umowie mogą zastrzec, że ograniczają odpowiedzialność agencji lub nawet całkowicie ją wyłączają. Wystarczającym będzie tutaj wprowadzenie odpowiedniego zapisu do umowy. Biorąc pod uwagę zasadę swobody zawierania umów ograniczenie odpowiedzialności może zostać ograniczone w sposób dowolny. Może to zostać określone poprzez wskazanie konkretnej kwoty lub też poprzez wskazanie, że agencja odpowiada wyłącznie za szkodę rzeczywistą. Pamiętać należy, iż zasada swobody umów pomimo swej nazwy posiada pewne ograniczenia. I tak zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego niemożliwym jest wyłącznie odpowiedzialności za wyrządzenie szkody z winny umyślnej, czyli celowego działania na szkodę. Idąc dalej wskazać trzeba również, że ograniczenie to nie będzie skuteczne względem administracyjnych kar pieniężnych czy roszczeń podmiotów trzecich.

Przykład postanowienia umownego
1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, przy czym Zleceniodawca wskazuje, iż jest mu wiadome, że Umowa jest umową starannego działania, a nie umową rezultatu, a na skuteczność Kampanii mają także wpływ działania innych podmiotów występujących na rynku.
2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Zleceniobiorcy, prócz wypadków winy umyślnej, ogranicza się do rzeczywistej straty Zleceniodawcy.

Wynagrodzenie za kampanię Google Ads

W kontekście wzajemnych rozliczeń stron warto zaznaczyć, iż strony mogą kształtować je w sposób dowolny. Często spotykanymi formami wynagrodzenia jest wskazanie jego stałej kwoty lub uzależnienie go od budżetu na kampanię Ads. Niekiedy strony decydują się również na wprowadzenie w umowie wynagrodzenia „success fee, czyli wynagrodzenia zależnego od osiągniętego rezultatu.

Forma takiego wynagrodzenia może stanowić dodatkowe wynagrodzenie lub „całość” podstawowego wynagrodzenia. Przypomnieć trzeba, że agencja co do zasady nie odpowiada za wynik kampanii jeśli umowę wykona prawidłowo, jednak nie oznacza to, że nie można od takiego wyniku uzależnić jej wynagrodzenia. Praktyka pokazuje, że obecnie w większości przypadków wynagrodzenie agencji jest uzależnione od wysokości budżetu, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzależnić je od innego parametru. Może to być na przykład wynik sprzedażowy kampanii. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku brak wynagrodzenie dla agenci nie oznacza bynajmniej, że umowa została nienależycie wykonana, a jedynie tyle, że nie osiągnięto ustalonych wskaźników. Analogicznie można też wprowadzić do umowy premię czy też dodatkowe wynagrodzenie za osiągnięcie wyższych niż przeciętne wyników sprzedaży.

Pozostałe postanowienia w umowie na kampanię Google Ads

Podsumowując, zawierając umowę na prowadzenie kampanii Google Ads przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na wybór słów kluczowych, możliwości ich zmiany oraz częstotliwości tych zmian. Istotnym jest również, aby w trakcie ich wyboru frazy te nie naruszały prawa do cudzej firmy czy też znaku towarowego.

Wady i zalety zawarcia umowy na kampanię Google Ads

Zawierając umowę na prowadzenie kampanii Google Ads możemy wówczas zyskać:

  • gwarancję co do treści umowy oraz jej realizacji,
  • określenie zasad związanych z ponoszeniem odpowiedzialności za realizację zadania lub dopuszczeniem się naruszenia w związku z prowadzeniem kampanii,
  • jasne zasady ponoszenia kosztów kampanii Google Ads,

Jeśli natomiast nie podpiszesz takiej umowy lub ewentualnie podpiszesz, ale jej postanowienia będą nieprawidłowo sformułowane to ryzykujesz:

  • brak ochrony Twoich interesów,
  • ewentualne ponoszenie odpowiedzialności za „reklamę niezgodną z prawem”.

Umowa dla agencji na kampanię Google Ads

299 zł

brutto

Szukasz innego dokumentu?