154
0

Tarcza antykryzysowa 2.0

154
0

Mierząc się z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 w Sejmie trwają prace nad nową ustawą. Ma ona nosić nazwę ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jest ona niejako kontynuacjom działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej.  Pierwsze czytanie odbyło się w dniu 7 kwietnia 2020 roku. Tak jak jej poprzedniczka – ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tak i nowa ustawa ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społecznie. Projekt zawiera regulacje skierowane zarówno dla przedsiębiorców, jak i innych przedstawicieli społeczeństwa, z tym że niniejszy artykuł zostanie poświęcony jedynie tej pierwszej grupie.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Zabezpieczenie środków finansowych

Jednym z najważniejszych rozwiązań będzie zabezpieczenie środków, które kierowane są na działania hamujące rozprzestrzenianie się COVID-19, polegające na wyłączeniu ich spod czynności egzekucyjnych. Mają to być egzekucje tak w ramach postępowania cywilnego i czynności komorniczych, jak i administracyjnych organów egzekucyjnych.

Pomoc dla przedsiębiorców

Po raz kolejny rozwiązaniem wdrożonym ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 będzie pomoc dla przedsiębiorców. Zgodnie z informacjami, które można wyczytać w uzasadnieniu do ustawy jej celem jest niwelowanie skutków, jakie niesie za sobą epidemia COVID-19 dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium RP i zapewnienie zwiększenia efektywności działania władz publicznych, poprzez stworzenie mechanizmów wspierających zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw. Planuje się uruchomienie instrumentów interwencji, które umożliwią przedsiębiorcom ubiegania się o różne formy wsparcia finansowego. Nowe rozwiązania pomocowe realizowane będą za pośrednictwem Agencja Rozwoju Przemysłu w oparciu o filary, na podstawie których kapitał zostanie skierowany w pierwszej kolejności tam, gdzie obecnie występuje jego deficyt, w tym przede wszystkim do sektora transportowego zapewniając utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej.

Nadto wartym zauważenia jest, iż możliwe będzie udzielenie pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorcy z 15 miesięczną karencją w spłacie.

W zakresie pomocy przedsiębiorcom przewiduje się również:

1. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.
Krąg mikroprzedsiębiorców zostanie rozszerzony o tych, którzy nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Warunkiem jest prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

2. Rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek.
Z 3 miesięcznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych będą mogli korzystać dodatkowo płatnicy którzy  zgłaszają do ubezpieczenia do 49 osób z zastrzeżeniem, że płatnicy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaliby zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

3. Ponowna wypłata świadczenia postojowego.
W miejsce jednokrotnego świadczenia postojowego proponuje się wprowadzenie założenia, iż możliwe będzie ponowne przyznanie tego świadczenia, nie więcej jednak niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Pozostałe istotne zmiany

Ponadto, planuje się wprowadzenie ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek z programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Projekt ustawy przewiduje także możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości, czy też przedłużenie terminów sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r. Finalnie, skupiając się na podstawowych założeniach projektu podatnicy zaliczani do tej grupy, którzy z powodu koronawirusa w roku 2020 ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne i nie spełnili warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowej w dalszym ciągu utrzymają status podatkowej grupy kapitałowej.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Jakub Michalski
APLIKANT RADCOWSKI

Pomagam przedsiębiorcom w windykacji i egzekucji należnych im świadczeń. Zajmuję się rejestracją podmiotów i zgłaszaniem zmian w KRS, zarówno spółek, jak i NGO. Sporządzam pisma w procesach sądowych oraz opinie prawne. Przygotowuję dokumentację prawną sklepów internetowych.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.