Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – z takim „tworem” co raz częściej można spotkać się w obrocie. Nie jest to jednak żadna szczególna forma prawa. Wskazać bowiem trzeba, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to po prostu spółka komandytowa, w której rolę komplementariusza, a więc wspólnika, który ponosi pełną odpowiedzialność za działania spółki jednocześnie mając prawo do jej reprezentacji jest właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostałymi wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jaki osoby prawne (inne spółki).

Złożona nazwa, co do której niekiedy „nie wiadomo o co chodzi” wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, które stawiają wymogi co do  firmy spółki komandytowej – czyli jej nazwy. I tak zgodnie artykułem 104 § 1 Kodeksu spółek handlowych firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy a w przypadku komplementariusza, który jest osobą prawną firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy będącej komplementariuszem (art. 104 § 3). Przez pełną nazwę należy rozumieć również jej „pełne” oznaczenie osoby prawnej. Tym samym prawidłową firmą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa będzie: ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, a nie ABC Sp. z o.o. spółka komandytowa. Co prawda w obrocie powszechnie można spotkać właśnie drugie z tych oznaczeń, jednakże prawidłową formą jest ta wskazana jako pierwsza.

Spółka komandytowa co do zasady reprezentowana jest przez komplementariusza czyli w konstrukcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa będzie reprezentowana właśnie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Tym samym to właśnie ta spółka prowadzi wszelkie sprawy w imieniu spółki oraz reprezentuję spółkę komandytową na zewnątrz. W praktyce oznacza to, że wszelkie zobowiązania wynikające z umów czy innych stosunków prawych podejmuje zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Ogólnie odpowiedzialność za działania spółki komandytowej ponosi wspólnik będący komplementariuszem, zaś wspólnicy będący komandytariuszami ponoszą jedynie odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej. W konstrukcji spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszem to odpowiedzialność ta będzie ponoszona właśnie przez spółkę z o.o. i to ten fakt jest głównym z powodów, przez który przedsiębiorcy decydują się na założenie działalności w tej formie.

Kolejną kwestią, którą kierują się przedsiębiorcy dokonując wyboru właśnie tej konstrukcji jest fakt, że podatkiem dochodowym opodatkowani są jej wspólnicy a nie sama spółka. Tym samym brak jest tutaj podwójnego opodatkowania, tak jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie najpierw opodatkowana jest spółka (CIT), następnie przy podziale zysków,  czyli w przypadku wypłaty dywidendy, zryczałtowanym podatkiem od dochodów  z kapitałów pieniężnych jej wspólnicy.

Podsumowując główną zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest ograniczenie ponoszenia odpowiedzialności przez wspólników będących osobami fizycznymi oraz brak podwójnego opodatkowania zysku wygenerowanego przez spółkę. Tym samym stwierdzić można, iż spółka taka stanowi bezpieczne rozwiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozwala na pewną i co ważne co do zasady legalną „optymalizację” podatkową.