Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu (dalej: Konkurs) jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j., ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów,
  NIP: 5170383178, KRS: 0000897641(dalej: Organizator).
 2. Fundatorem nagrody jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j., ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów, NIP: 5170383178,
  KRS: 0000897641 (dalej: Fundator).
 3. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu (dalej: Uczestnik).
 4. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 7 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
 5. Regulamin Konkursu dostępny będzie w czasie jego trwania pod adresem: https://prawodlabiznesu.eu/.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

Warunki udziału w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Zaakceptowanie Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jego brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
 4. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu zwięzłego artykułu, którego tematem przewodnim jest powinność influencerów oraz digital marketerów do znajomości obowiązującego ich prawa. Treść pisma winna odpowiadać strukturze informacji prasowej, co stanowi warunek obligatoryjny dla przyjęcia przez Komisję pracy konkursowej.
 5. Zgłoszenia do uczestnictwa w Konkursie należy przesyłać na adres e-mail: pkantorowski@kancelariakantorowski.pl. (dalej: adres zgłoszenia).

Uprawnienia Organizatora

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik ten lub jego zgłoszenie nie spełnia warunków określonych
  w niniejszym Regulaminie albo też w związku ze zgłoszeniem Uczestnik naruszył prawo nawet jeśli sposób naruszenia prawa nie został wprost wskazany w  Regulaminie jako zakazany.
 2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu. Informacja o tym niezwłocznie zostanie przekazana Uczestnikom.

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Organizator przewiduje, że w Konkursie zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona dwuosobowa Komisja Konkursowa w składzie: Piotr Kantorowski oraz Paweł Głąb (wspólnicy Organizatora, dalej: Komisja).
 2. Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia konkursowe spełniające warunki określone niniejszym Regulaminem.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 7 marca 2022 roku poprzez właściwe oznaczenie zwycięzców pod adresem: https://prawodlabiznesu.eu/.
 4. Uczestnik Konkursu, który zostanie nagrodzony, zostanie o tym poinformowany w sposób, o którym mowa w ust. 3.

Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrodę w postaci książki ,,Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów’’ wraz z dedykacją od autorów publikacji. 
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę.
 3. Nagroda zostanie przekazana nagrodzonemu Uczestnikowi niezwłocznie po wskazaniu przez Uczestnika adresu dostawy Nagrody – na wskazany adres zgłoszenia – a w przypadku, gdy nagrody stanowić będą produkty cyfrowe – niezwłocznie po wskazaniu adresu e-mail, na który informacje o dostępie do produktu albo też sam produkt mogą zostać przekazane.
 4. Organizator oświadcza, że suma wartości nagród dla jednego Zwycięzcy przewidziana w ramach niniejszej akcji nie przekroczy kwoty 2000 zł, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.), a tematy Konkursu objęta jest przedmiotem zwolnienia, o którym mowa w wyżej wymienionym przepisie. Wartość nagrody wolna jest zatem od podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu ogłoszenia wyników Konkursu i przekazania nagród.
 4. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi artykuł 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a więc prawnie uzasadniony interes Organizatora.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez dwa lata od dnia zakończenia Konkursu, a w przypadku Laureatów przez okres wymagany przepisami prawa.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo uzyskania informacji czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pkantorowski@kancelariakantorowski.pl lub pisemnie na adres: ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, odwołanie do danych zgłoszenia konkursowego, które umożliwią identyfikację tożsamości osoby składającej reklamację Uczestnika oraz dane do kontaktu z Uczestnikiem.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W  pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.