132
0

Pozostałe formy wsparcia

132
0

Handel w niedzielę

W okresie obowiązywania stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu zakaz handlu nie obowiązuje w niedziele w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. Zwolnienie z zakazu, ww. zakresie, nie obowiązuje w niedziele, w które przypada święto.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej darmowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Zmiany w zakresie umów w sprawie zamówień publicznych

Przepisy nakładają na strony umowy w sprawie zamówienia publicznego obowiązek niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, jeżeli taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Okoliczności te mogą dotyczyć m.in. nieobecności pracowników uczestniczących w realizacji zamówienia, jak również wstrzymania dostaw produktów, czy trudności w dostępie do sprzętu.

Strona umowy, która otrzyma informację o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających realizację zamówienia, w terminie 14 do od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności poprzez zmianę terminu wykonania umowy lub zmianę sposobu wykonania umowy.

W sytuacji gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego przewiduje kary umowne lub odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za jej niewykonanie lub za nienależyte wykonanie z powodu określonych okoliczności, strona umowy w stanowisku powinna przedstawić wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 oraz dokonanych zmian umowy na zasadność ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań, lub ich wysokość.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy głównej. Powyższe rozwiązania stosuje się również do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Najem powierzchni w obiektach handlowych

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach  handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). W okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu najemca powinien złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli  przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Jeżeli taka oferta nie zostanie złożona, wygaśniecie wzajemnego zobowiązania stron na okres zakazu nie obowiązuje.

Kredyty MŚP

Wprowadzono rozwiązanie umożliwiające zmianę przez bank określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu lub pożyczki pieniężnej udzielonej mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz zmiana taka uzasadniona jest oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r. Zmiana dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

Zmiany w zakresie funkcjonowania spółek

Zasadnicza zmiana polega na wprowadzeniu możliwości odbywania posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, z wykorzystaniem nowych technologii, tj. w szczególności w trybie telekonferencji albo wideokonferencji. Nowe przepisy umożliwiają również podejmowanie uchwał ww. organów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Odmienne postanowienia może zawierać umowa lub statut spółki.

Ponadto oświadczenie woli członka organu osoby prawnej (np. spółki kapitałowej, stowarzyszenia, fundacji, może zostać złożone w formie dokumentowej (np. e-mail), nawet jeżeli przepisy przewidują złożenie oświadczenia w innej formie (np. podpis elektroniczny).

Zmiany w ustawie o odpadach

Nowe przepisy dopuszczają do dnia 31  grudnia 2020 r. sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej. Dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadzane powinny być do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o  gospodarce odpadami niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

Zgłoszenie do CRBR

Termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych został przesunięty do dnia 13 lipca 2020 r.

Użytkowanie wieczyste

Przesunięcie terminu wniesienia opłaty rocznej za rok 2020 r. i opłaty przekształceniowej za rok 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Przesunięto terminy na zawarcie umów o zarządzenie PPK (do dnia 27 października 2020 r.) i o prowadzenie PPK (do dnia 10 listopada 2020 r.).

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Paweł Głąb
RADCA PRAWNY

Specjalizuję się w prawie e-commerce, prawie własności intelektualnej oraz prawie danych osobowych. Pomagam firmom chronić ich marki, produkty i walczyć z nieuczciwą konkurencją. Przygotowuję regulaminy, polityki prywatności i cookies oraz dokumentację RODO. Zajmuję się również tworzeniem i audytowaniem umów.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.