105
0

PDB #9 – Jak zacząć sprzedaż w TaxFree i dlaczego zdaniem NSA sprzedawca nie odpowiada za to, co podróżny zrobi z towarem?

105
0

W tym odcinku dowiecie się jakie warunki trzeba spełnić żeby zacząć sprzedawać w TaxFree, kiedy można samodzielnie dokonywać zwrotu VAT podróżnym oraz dlaczego zdaniem NSA sprzedawca nie odpowiada za to, że podróżny nabywał towar na cele handlowe. Te informacje mogą być szczególnie ważne dla przedsiębiorców teraz w związku ze zniesieniem wiz dla obywateli Ukrainy. Na stronie podcastu także przydatne pliki do pobrania.


Sprzedaż w TaxFree polega w uproszczeniu na tym, że sprzedawca pod pewnymi warunkami zwraca nabywcom tych towarów kwotę podatku VAT. Z perspektywy sprzedaży TaxFree kluczowe jest zdefiniowanie pojęć podróżnego i sprzedawcy. Podróżny to osoba, która nabywa towary nie mając stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej i wywozi te towary poza to terytorium we własnym bagażu osobistym. Natomiast sprzedawcą będzie przedsiębiorca, który spełni szereg wymogów, które będą determinować możliwość zastosowania stawki podatku 0% a jednocześnie będą umożliwiały dokonanie zwrotu równowartości podatku VAT na rzecz podróżnego.

Rozpoczęcie sprzedaży w ramach TaxFree

Należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorca jest zobowiązany do ustalenia miejsca zamieszkania podróżnego – na obszarze UE, czy też poza tym obszarem – wyłącznie na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.  Podróżnym będzie osoba stale zamieszkująca poza UE, która nabywa towary na cele prywatne. Sprzedawca musi być zarejestrowany jako podatnik podatku VAT (a więc nie może korzystać ze zwolnienia dotyczącego wysokości obrotów), musi prowadzić sprzedaż rejestrowaną na kasy fiskalne (czyli na ewidencję obrotu i kwot podatku). W ramach tego systemu sprzedawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem sprzedaży do poinformowania Naczelnika Urzędu Skarbowego na piśmie, że zamierza taką sprzedaż prowadzić. Ponadto, sprzedawca musi zapewnić podróżnym informacje o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, oznaczyć punkt sprzedaży, w którym stosowany będzie ten system sprzedaży odpowiednim znakiem informującym o tym, że będzie można za zakupiony towar otrzymać zwrot podatku. Finalnie, sprzedawca jest też zobowiązany do poinformowania Naczelnika Urzędu Skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący zakupu towarów może odebrać podatek. Jeżeli podatnik nie dokonuje samodzielnie zwrotu tego podatku na rzecz podróżnych to jest zobowiązany do wskazania z kim zawarł umowę dotyczącą zwrotu tego podatku na rzecz podróżnych i przedłożyć kopię takiej umowy. Do samodzielnego zwrotu podatku na rzecz podróżnych upoważnione są podmioty, czyli firmy, które przekroczyły w poprzednim roku obrotowym obrót w wysokości 400 tys. zł.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Warunki zwrotu podatku w procedurze TaxFree

Do tego aby sprzedawca mógł dokonać zwrotu podatku na rzecz podróżnego konieczne jest spełnienie kolejnych wymogów. Jeśli chodzi o podróżnego będzie on uprawniony do takiego zwrotu podatku jeśli wywiózł on zakupiony towar poza terytorium UE w stanie nienaruszonym, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu tego towaru. Sprzedawca sprzedając towar w systemie TaxFree wystawia podróżnemu poza paragonem dokument dotyczący tej sprzedaży – tak zwany dokument TaxFree. Podróżny przekraczając granicę musi na tym dokumencie uzyskać stempel Urzędu Celno – Skarbowego zaopatrzony  w numerator, który ten wywóz potwierdzi. Urzędnik jest zobowiązany do potwierdzenia czy osoba wywożąca towar jest tą samą osobą, która ten towar nabyła, dlatego też dokument wystawiony przez sprzedawcę powinien zawierać dane nabywcy towaru w systemie TaxFree oraz szereg innych informacji.

Przeznaczenie towarów nabytych w ramach TaxFree

W przypadku sprzedaży w systemie TaxFree bardzo istotnym jest to, że towary tak nabyte nie mogą być przeznaczone na cele handlowe. Bardzo często, jeśli podróżny nabywa towar często, albo w dużych ilościach urzędy skarbowe kwestionują niehandlowy charakter transakcji. Kwestia ta jest niezmiernie uciążliwa dla sprzedawców, gdyż z jednej strony nie mają oni żadnej możliwości weryfikacji przeznaczenia sprzedawanego towaru, a z drugiej – ustalenie że zastał on nabyty na cele handlowe może dyskwalifikować możliwość dokonanie przez sprzedawcę korekty podatku VAT, do której dokonania jest uprawniony po zwrocie równowartości kwoty VAT na rzecz podróżnego. Kwestię tę rozstrzygnął wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku sygnatura akt I FSK 2030/15 wyjaśnia, że ze względu na to, ze ustawodawca nie wyposażył sprzedawców w jakiekolwiek możliwości do weryfikacji celu w jakim podróżny nabywa towar i nie przyznał żadnych kompetencji sprzedawcom, należy przyjąć, że sprzedawca nie jest w żaden sposób zobligowany do weryfikacji tego na jakie cele podróżny nabywa towar. Dla sprzedawcy, w ocenie NSA, rozstrzygające będzie tylko to czy na dokumencie TaxFree Urząd Celno – skarbowy zamieścił adnotację wymaganą przez przepisy prawa tzn. adnotację potwierdzającą wywóz towarów w stanie nienaruszonym poza terytorium UE i nie zamieścił tam dalszej wzmianki o tym, że ilość jest handlowa i uniemożliwia ona dokonanie zwrotu podatku VAT, a tym samym zastosowanie stawki zerowej tego podatku przez sprzedawcę.  Niestety, trzeba też wyraźnie podkreślić, że teza płynąca z tego wyroku nie jest zbyt często przyjmowana przez urzędy skarbowe jako wiążący ich pogląd.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.