110
0

PDB #19 – Zmiana terminów przedawnienia: czy dla przedsiębiorców ulegną one skróceniu, czy wydłużeniu?

110
0

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub zamierzasz nim zostać musisz wiedzieć kiedy przedawniają się Twoje należności! Kwestia ta jest tym bardziej istotna, że w dniu 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która prowadzi do dużych zmian w tym zakresie! „Oficjalnie” mówi się, że zmiana ta ma na celu skrócenie terminów przedawnienia. Czy jednak rzeczywiście dla nas przedsiębiorców ustawa ta oznacza faktycznie ich skrócenie? Na to i kilka innych pytań znajdziesz odpowiedź w tym odcinku podcastu Prawo dla Biznesu!


Zmiana terminów przedawnienia

Wraz ze zmianą ustawy Kodeks cywilny, która nastąpiła 9 lipca 2018 r.  uległy zmianie terminy przedawnienia. Po nowelizacji przepis odnoszący się do terminów przedawnień brzmi następująco – „jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”. W związku z tym, terminy do których odnosi się przepis Kodeksu cywilnego związane są z sytuacją kiedy do danej umowy bądź też stosunku prawnego ustawodawca nie wprowadza odrębnych terminów przedawnienia.

Koniec terminu przedawnienia

Jednakże przepis ten wprowadza różnicę w odniesieniu do wszystkich terminów przedawnienia polegającą na tym, że jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, to koniec terminu przedawnienia wypada nam dokładnie w dniu obliczonym od wymagalności roszczenia. Natomiast jeżeli mamy termin przedawnienia dłuższy niż dwa lata to wypada on na koniec roku kalendarzowego, w którym ten dzień przypada. Dalej idące zmiany są szczególnie istotne w kontekście wszystkich przedsiębiorców, którzy zamierzają działać na rynku B2C (sprzedaż usług lub towarów na rzecz konsumentów) nie robiąc tego ze 100% przedpłatą czy też płatnością w chwili wydania towaru, a będą kredytować dany zakup poprzez tzw. kredyt kupiecki. Dla tych przedsiębiorców prawodawca wprowadza regulację, zgodnie z którą roszczeń w stosunku do konsumenta, co do zasady nie można uwzględnić po upływie terminu przedawnienia.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Uwzględnienie z urzędu zarzutu przedawnienia

Obecnie, w obrocie z konsumentami, sąd będzie zobligowany do tego, żeby nie uwzględniać roszczeń przedawnionych. Co za tym idzie, sąd będzie z urzędu brał pod uwagę zarzut przedawnienia roszczenia Od tej zasady istnieje wyjątek, a mianowicie ustawodawca wskazuje, że w wyjątkowych przypadkach sąd może po rozważeniu interesów stron nie uwzględnić terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentom jeśli tego wymagają względy słuszności. Sąd powinien rozważyć długość terminu przedawnienia, czas który upłynął od momentu, w którym roszczenie się przedawniło czy charakter okoliczności, które spowodowały, że przedsiębiorca nie dochował terminu przedawnienia.

Podatek dochodowy w przypadku przedawnienia rosczenia

Trzeba wiedzieć, że w przypadku uwzględnienia przedawnienia i oddalenia powództwa z tego względu po stronie konsumenta powstanie przychód z tego tytułu, że nie zapłacił on kwoty, która powinna być przez niego zapłacona. Powinien on więc odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy. Ponadto wtedy na przedsiębiorcach spoczywa obowiązek do wystawienia deklaracji podatkowej dla konsumenta, który nie dokonał płatności, a którego roszczenie uległo przedawnieniu.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.