111
0

PDB #18 – Prawo przedsiębiorców: ulgi dla przedsiębiorców czyli jak zaczynając biznes oszczędzić co najmniej 18.540,36 zł nie płacąc ZUS?

111
0

W dniu 30 kwietnia 2018 r. przestała obowiązywać ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ta została zastąpiona ustawą z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Choć zmian, które zostały dokonane nie można określić mianem rewolucji to jednak niewątpliwie warto się im przyjrzeć, szczególnie że jest to jednak podstawowy po konstytucji i traktatach unijnych dokument dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z pierwszego odcinka cyklu Prawo przedsiębiorców dowiesz się jakie preferencje wprowadza nowa ustawa do osób, które zaczynają prowadzić działalność gospodarczą i na jakie ulgi mogą oni liczyć. Jeśli więc zamierzasz rozpocząć biznes koniecznie dowiedź się więcej na temat tego ile i jak możesz zaoszczędzić!


Witam Was bardzo serdecznie.

Ja nazywam się Piotr Kantorowski jestem radcą prawnym a to kolejny już odcinek podcastu”Prawo dla biznesu”. Od razu zdradzę tą bardziej tajemnicę poliszynela niż tajemnicę w rzeczywistości, że nie nagrywam tego odcinka w przeddzień publikacji a znacznie wcześniej. Zwracam na to uwagę bo w zasadzie ten właśnie konkretny odcinek jest nagrywany 24 maja 2018 r –  czyli w przeddzień wejścia w życie RODO. Publikuję go natomiast znacznie później bo prawdopodobnie będzie emitowany końcem czerwca/początkiem lipca i może przewrotnie postawię tezę, że wszyscy przeżyliśmy wejście w życie RODO, wszyscy przygotowaliśmy lepiej lub gorzej, ale wszyscy w jakimś stopniu się przygotowaliśmy i pamiętajmy o tym, że w zasadzie to proces trwały. To znaczy nie tylko powinniśmy byli być przygotowani na 25 maja 2018 roku, ale tak w zasadzie, to dopiero od tej daty zaczynają się realne obowiązki które na nas spoczywają. Krótko mówiąc pewnie tak jak większość z Was,  przedsiębiorców przed 25 maja 2018 roku szczególnie zlecała do wykonania określone dokumenty, ewentualnie przeprowadzenie audytu zgodności Waszych firm z RODO, tak teraz jest tak zwany real i to od Was zależy czy w zgodzie z tym RODO pozostajecie.

Już z pewnego dystansu możecie też ocenić to, czy wdrożenia RODO które miały miejsca w Waszych firmach były aby przeprowadzone w sposób należyty, prawidłowy i czy nie jest konieczne na przykład przeprowadzenie dalszych audytów co do zgodności procedur które panują w firmie z RODO, albo modyfikacji procedur które pewnie w niektórych przynajmniej przypadkach może nie były uzgadniane co do możliwości ich realnego zastosowania, a w pewnym sensie po prostu recypowane czy też wprowadzone do procedur które zostały wam przekazane jako efekt wdrożeń RODO które zostały zlecone na zewnątrz, często do Kancelarii Prawnych.

To nie o RODO chciałem w dniu dzisiejszym porozmawiać, ponieważ ono już obowiązuje, wszyscy z nim się oswajamy, jednym przychodzi to lepiej, drugim przychodzi to pewnie odrobinę gorzej, natomiast w cieniu RODO doszło do innych dość istotnych zmian. Zmian tak samo istotnych jak te dotyczące wejścia w życie RODO przynajmniej z perspektywy nas- przedsiębiorców.

Prawo przedsiębiorców

Otóż z dniem 30 kwietnia 2018 roku przestała obowiązywać ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, a rozpoczęła obowiązywać ustawa prawo przedsiębiorców i tu może pewna uwaga. Jest to swojego rodzaju uproszczenie, moje stwierdzenie , że ta ustawa przestała obowiązywać bo ona faktycznie jest uchylona natomiast jeżeli chodzi o przepisy wprowadzające jej przejściowe w zakresie tej dosyć dużej i istotnej zmiany to, postawienie tezy, że przecięliśmy tutaj jeden etap i weszliśmy w zupełnie nowy, kolejny, jest daleko idącym nieporozumieniem.

Tak samo zresztą jak nie można powiedzieć, że z dniem 25 maja 2018 roku rozpoczął się czas w którym dane osobowe zostały objęte ochroną bo ta ochrona była i wcześniej, natomiast pewne rzeczy dopiero na kanwie RODO były audytowane, w naszych firmach. Ale nie o RODO chciałem dzisiaj mówić, to może bardziej jakieś tło które 24 maja 2018 roku, czyli w dniu nagrywania tego podcastu nie może umknąć mojej uwadze.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Prawo przedsiębiorców – jakie zmiany wprowadza?

Porozmawiajmy więc o zmianach dotyczących wejścia w życie ustawy Prawo Przedsiębiorców czyli jednej z ustaw stanowiących tzw. konstytucję biznesu.

Po pierwsze pozwolę sobie na dość luźną dygresję, ponieważ wcześniej mieliśmy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a teraz mamy prawo przedsiębiorców. Pozwolę sobie na takie dość może nie oczywiste odwołanie się do decyzji zawartych w słowniku języka polskiego PWN i powiem, że swoboda czyli słowo padające w uprzednio obowiązującej ustawie , to możliwość postępowania lub zachowania się bez konieczności ulegania przymusowi lub ograniczeniom. Jeśli natomiast z tego samego słownika poszukamy definicji słowa „prawo” to dowiemy się, że jest to ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności. Jeżeli odwołamy się tylko do samej nazwy, samego tytułu aktu prawnego czy mówiąc krótko ustawy to można by było mieć pewne wrażenie, że odebrano nam swobodę, czyli możliwość postępowania zgodnie z naszym uznaniem do momentu w którym ta swoboda zostaje ograniczona przepisami prawnymi i w tym momencie bardziej nacisk jest położony na to, że przedsiębiorcy mają prawa które siłą rzeczy wynikają z ustawy. Czy więc mamy rozumieć to w ten sposób, że przedsiębiorcom ograniczono swobodę ich działalności gospodarczej, a narzucono pewien zbiór norm czyli stworzono prawo w ramach którego się mają poruszać?

Powiem może w ten sposób , że to ciekawe pytanie na które być może znajdziecie odpowiedź w tym podcascie, ale tę odpowiedź pozwólcie, że każdy już sobie udzieli jej we własnym zakresie.

Konstytucja biznesu – preambuła

Ja pozwolę sobie natomiast w tym miejscu odczytać preambułę do ustawy prawo przedsiębiorców która definiuje z jakim zamiarem ustawa ta została wprowadzona przez ustawodawcę. Powiem może w ten sposób , że tan preambuła jest pewnie wynikiem, w pewnym znaczeniu tej potocznej nazwy zbioru ustaw które weszły ostatnio w życie i których częścią jest prawo przedsiębiorców, a mianowicie konstytucja biznesu. Preambuła to wstęp do ustawy ale co do zasady ustawy zasadniczej takiej jak właśnie konstytucja. Przechodząc do rzeczy – zgodnie z preambułą do prawa przedsiębiorców dowiadujemy się,że :

„Kierując się konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej, a także innymi zasadami konstytucyjnymi mającymi znaczenie dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w tym zasadami praworządności, pewności prawa, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju, uznając, że ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz do wzrostu dobrobytu społecznego, dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji, uchwala się co następuje”

No i tak , po tym wstępie , po preambule do ustawy można jednak odnieść wrażenie, że ustawa ma na celu wspieranie rozwoju gospodarki i teraz pytaniem pozostaje to czy faktycznie ta ustawa dąży. Dodam może w tym miejscu, że ten podcast na pewno nie będzie miał charakteru politycznego i na pewno nie pod tym kątem będziemy oceniać zmiany ustawodawcze, zmiany ustawowe. Natomiast dzisiaj w pierwszym odcinku dedykowanym prawu przedsiębiorców i zmianom prawa w tym zakresie porozmawiam o kwestiach które w sposób ewidentny i jednoznaczny oceniam pozytywnie i chyba nie znajdzie się przedsiębiorca który oceniłby je negatywnie szczególnie jeśli zaczyna on działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca i działalność gospodarcza- zmiany w definicji

Żeby nie zaczynać niejako od końca muszę zwrócić uwagę na podstawowe zupełnie pojęcia dotyczące ustawy tak o swobodzie działalności gospodarczej która już nie obowiązuje, jak i obecnej ustawy prawo przedsiębiorców. Mianowicie chodzi o definicję przedsiębiorcy i o definicję działalności gospodarczej. Ta pierwsza definicja, to jest definicja przedsiębiorcy w zasadzie nie uległa zmianie i brzmi ona w ten sposób, że przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna , osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorcę uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Natomiast pewnej modyfikacji uległa definicja samej działalności gospodarczej. Poprzednio ta definicja była dość długa i złożona i brzmiała ona w ten sposób, że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Natomiast obecna definicja działalności gospodarczej jest taka, że jest to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Ja może ujmę to w tych kategoriach, że raczej najczęściej działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalń ze złóż jak również działalność zawodowa będą działalnościami zarobkowymi, więc żeby nie wchodzić w niepotrzebne tutaj dla nikogo chyba na ten moment niuanse, można powiedzieć, że definicja uległa dużej zmianie. Natomiast jeżeli chodzi o to co w tej definicji się mieści to tej zmiany aż tak dużej nie ma. W zasadzie można powiedzieć , że ona będzie miała fragmentarycznie znaczenie i tę zmianę można zaobserwować natomiast musielibyśmy już wchodzić w nazwijmy to niuanse tego zagadnienia. Można śmiało postawić tezę, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jak i ustawie „prawo przedsiębiorców, zarówno przedsiębiorca jak i działalność gospodarcza są zdefiniowane niemal analogicznie. Podkreślam niemal, bo ta różnica jednak jest.

Prawo przedsiębiorców -korzystne zmiany dla przedsiębiorców

A co istotne, co się zmieniło i co daje nam, przedsiębiorcom korzyść, to to, że ustawa prawo przedsiębiorców wprowadza pewne wyłączenie co do tego, kiedy nie dochodzi do prowadzenia działalności gospodarczej.

Co nie stanowi działalności gospodarczej

Mianowicie nie stanowi działalności gospodarczej, działalność wykonywana przez osobę fizyczną czyli przez nas ludzi, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Tak więc mamy tu pewne ciekawe nowe rozwiązanie, mianowicie dla osób które dopiero zaczynają działalność i tak naprawdę trudno im powiedzieć jakie perspektywicznie mogą osiągać zyski jest możliwość rozpoczęcia prowadzenia tej działalności gospodarczej bez rejestracji nawet w CEIDG i ta możliwość kończy się dopiero wtedy gdy w którymś miesiącu przychód z tej działalności gospodarczej czyli nie to co zarabiamy, czyli nasze należności minus koszty prowadzonej działalności gospodarczej, a mówiąc krótko same nasze należności przekraczają 50 % minimalnego wynagrodzenia które na dzień dzisiejszy wynosi 2100 brutto, więc krótko mówiąc możemy się nie rejestrować do momentu osiągnięcia przychodu w wysokości 1050 zł brutto miesięcznie.

Ważne jest też to, że nie chodzi tu o kwoty które otrzymaliśmy, czyli krótko mówiąc: jeżeli wykonamy jakieś zlecenie i nam nie zapłacą  to niestety będzie nasz problem, bo będziemy się musieli zarejestrować jako przedsiębiorcy nawet mimo nie otrzymania tego wynagrodzenia i to już jest tzw nasz problem. Natomiast mimo wszystko jest to zupełnie nowe rozwiązanie które pozwala na rozpoczęcie działalności bez nie tylko zbędnych formalności, ale również bez problemu dotyczącego tego, że będziemy musieli od początku opłacać ZUS.

Drugą częścią wymogu jest to, żebyśmy przez okres 60 miesięcy nie prowadzili działalności gospodarczej, ten wymóg wydaje się być dość zrozumiały dlatego nie będę go rozwijał.

Prawo przedsiębiorców a blogi, yt, podcasty itd

Mimo pewnych obostrzeń co do możliwości skorzystania z tej preferencji, niewątpliwie jest to super korzystne rozwiązanie i to nie szukając daleko, myślę, że super korzystne rozwiązanie do wszystkich tych osób które chcą rozkręcić swój biznes poprzez blog, youtube, podcasting czy inne tego typu medium gdzie można by było postawić tezę, tzn. urząd skarbowy taką tezę z pewnością mógłby postawić, że budowanie tej społeczności nawet przed rozpoczęciem realnej sprzedaży jest już prowadzeniem działalności gospodarczej mimo nieosiągnięcia żadnego zysku. Tu, w tym konkretnym przypadku zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami śmiało możemy podejmować takie działania, nawet możemy rozpocząć czy to sprzedaż jakichś usług przy wykorzystaniu takiej formy promocji czy choćby wykorzystać nasz blog do zamieszczania określonych reklam czy też zająć się działalnością afiliacyjną i mimo to będziemy mogli do momentu osiągnięcia dochodu 1050 zł na ten moment, a tak w ogóle to połowy wynagrodzenia minimalnego brutto możemy bez jakiejkolwiek rejestracji, bez konieczności płacenia ZUSu prowadzić działalność gospodarczą co do działań które podejmujemy, ale  jednak nie być uznanymi zgodnie z ustawa za osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Zwolnienie z zapłaty ZUS a podatek od osiągniętego przychodu

Tu od razu uczulam też na to, że prowadzenie działalności jednak nie gospodarczej przynajmniej patrzą na to zgodnie z definicjami ustawowymi i wyłączeniami, w tej formule zwalnia nas co prawda z obowiązku zapłaty ZUSu ale nie zwalnia nas z obowiązku odprowadzenia podatku od osiągniętego przychodu także o tym jednak powinniśmy pamiętać. Po drugie powinniśmy pamiętać, że ta kwota połowy minimalnego wynagrodzenia która prowadzi do zakończenia możliwości korzystania przez nas tej preferencji nie jest kwotą dochodu, a przychodu – to po pierwsze,czyli krótko mówiąc tyle ile wynika z naszych rachunków, a nie ta kwota minus to co musieliśmy wydać, żeby te pieniądze zarobić.  Po drugie ustawodawca już jakby w ramach naszego problemu pozostawia to, czy myśmy te pieniądze faktycznie dostali czy nie, bo przekroczenie tej kwoty, mówiąc bardzo potocznie „na papierze” czyli wystawienie rachunku na przychód powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia mimo nieotrzymania tych pieniędzy w danym, konkretnym miesiącu prowadzi do tego, że przestajemy móc prowadzić działalność zarobkową(bo nie gospodarczą) bez konieczności rejestracji w CEIDG.

Przekroczenie przychodu o wysokości połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia a rejestracja w CEIDG

Jeśli tę kwotę przekraczamy mamy 7 dni na złożenie wniosku o rejestrację w CEIDG i rozpoczęcie działalności gospodarczej już tej sformalizowanej i wszystkim powszechnie znanej.

Tu istotne jest jeszcze to, że czy my się zarejestrujemy w CEIDG czy nie, nie zmienia tego, że z dniem w  którym przekroczyliśmy przychód miesięczny 1050, a może bardziej w perspektywie tego, że nie wiem w którym roku słuchasz tego podcastu, połowy minimalnego wynagrodzenia to przedsiębiorcą stajemy się z mocy samej ustawy, z mocy samego prawa.

Mały ZUS

Co wtedy? Pewnie większość osób słyszało o tzw. małym ZUSie czy też preferencyjnym ZUSie i pytanie jak ta kwestia przedstawia się w związku ze zmianą ustawy i w związku z tzw. konstytucją biznesu a w szczególności prawem przedsiębiorców.

Otóż, mamy tu kolejną dość ciekawą zmianę i też nie w sposób powiedzieć z perspektywy osoby która dopiero rozpoczyna biznes, żeby ta zmiana mogła być oceniana choćby odrobinę negatywnie, mianowicie zgodnie z nową ustawą, przedsiębiorca który jest osobą fizyczną czyli człowiek który po raz pierwszy podejmuje działalność gospodarczą , albo podejmuje ją po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia a zarazem nie wykonuje tej działalności na rzecz byłego pracodawcy na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej , nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Tu od razu dla mniej wtajemniczonych w meandry ZUSu, do których nie ukrywam też sam się troszkę zaliczam to brak obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu wcale nie oznacza już, że nie będziemy płacić żadnego ZUSu bo pozostaje nam tutaj do zapłaty składka zdrowotna, jednak dalej jest to preferencja, bo każdy inny przedsiębiorca ma do płacenia i jedna  drugą składką. Tak więc mówiąc bardzo potocznie jesteśmy do przodu o wysokość składki społecznej która ma potem znaczenie może dla naszej emerytury chociaż zakładam, że każdy kto zaczyna biznes raczej nie wiąże raz, przyszłości swojej finansowej z kwotą emerytury, ale to może powiem trochę bardziej po cichu. Dwa można powiedzieć w ten sposób, że już raczej na pewno nie wiąże wysokości tej emerytury z zarobkami które osiągał w pierwszym półroczu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Tu jednak każdy z nas przedsiębiorców oczekuje na to, że po pół roku czy może dłużej ta działalność będzie przynosiła większe zyski niż w pierwszym momencie od jej rozpoczęcia w pierwszym półroczu. Chociaż, być może są tacy przedsiębiorcy którzy właśnie w pierwszym półroczu wygenerowali niebotyczne zyski i później już nie musieli prowadzić działalności gospodarczej i zarazem tego nie chcieli, bo tutaj jest powiedzmy to rozgraniczenie , że można nie musieć prowadzić działalności, nie musieć w ogóle wykonywać żadnych czynności zarobkowych bo już się zarobiło dostateczną ilość pieniędzy do tego, żeby spokojnie żyć, ale można równie dobrze chcieć wtedy to robić dalej bo widzi się w tym cel, misję i daleko idący sens swojego życia. Po prostu mówiąc krótko można lubić prowadzić biznes.

No i tu dochodzimy do tego, że te preferencje nie kończą się i na tym. Tu został pozostawiony tzw. mały ZUS czyli ZUS który możemy opłacać przez 24 miesiące w ten sposób, że składkę zdrowotną płacimy w takiej samej wysokości jak pozostali przedsiębiorcy, natomiast składkę społeczna płacimy w znacznie niższej wysokości, gdzie podstawa wymiaru składki społecznej musi być odliczona co najmniej od kwoty stanowiącej równowartość 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i jest to naprawdę duża preferencja na początku. Powiem może w ten sposób, że jak sam zaczynałem działalność gospodarczą to skorzystałem z możliwości małego ZUSu i było to jednak dużo psychicznie lżejsze obciążenie na samym początku niż konieczność odprowadzania ZUSu w pełnej wysokości co dla wielu osób które dopiero zaczynają działalność gospodarczą jest jednak kwotą dużą.

Zwolnienie ze składki społecznej a mały ZUS

W związku z tymi zmianami pewnie część z Was ma jeszcze jedną wątpliwość. Mianowicie kiedyś był tylko ten tzw. mały ZUS i można go było płacić przez 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.Natomiast teraz jest jeszcze możliwość zwolnienia z składki społecznej. Jak się ma jedno do drugiego? Czyli krótko mówiąc jeżeli wykorzystujemy zwolnienie ze składki społecznej przez okres pierwszych 6 miesięcy to, czy wtedy ten okres 24 miesiącu małego ZUSu ulega skróceniu czy też może on następuje dopiero po okresie kiedy możemy składki społecznej nie płacić? Na to pytanie na szczęście odpowiedzi wprost udziela nam ustawodawca i sprawa wygląda w ten sposób, że dla osób które wykorzystały 6 miesięczny okres w którym składki społecznej w ogóle płacić nie muszą, możliwość skorzystania z małego ZUSu wygląda w ten sposób, że rozpoczyna się dopiero z momentem upływu 6 miesiecy, czyli tak naprawde możemy przez okres 30 miesięcy korzystać z preferencyjnego ZUSu w zakresie ubezpieczenia społecznego.

Jest to niebagatelna korzyść dla wszystkich osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą.

I tu dodam jeszcze chociaż myślę, że większości z Was to może nie zainteresować szczególnie. Z tego pierwszego 6 miesięcznego okresu w którym nie musimy płacić składki społecznej możemy zrezygnować, a z małego ZUSu tu już prawdopodobnie to wie, jeżeli miała styczność z prowadzeniem działalności gospodarczej, możemy nie korzystać ponieważ do tego, żeby z tego okresu skorzystać wymagana jest nasza aktywność, musimy po prostu zgłosić , że z tego niskiego, małego ZUSu będziemy korzystać, jeżeli kończymy 6-miesięczny okres w którym w ogóle ubezpieczenia płacić nie musimy.

Ile można zaoszczędzić dzięki regulacjom ustawy Prawo Przedsiębiorców

To tyle jeśli chodzi o kwestie prawne które chciałem poruszyć w tym odcinku. Wiadomo, że biznes wiąże się z pieniędzmi więc jeszcze chwilkę o tych pieniądzach chciałem z Wami porozmawiać. Mianowicie chciałem przedstawić taką  małą symulację tego, jaką preferencję kwotową, czyli krótko mówiąc ile można zaoszczędzić, daje nowa regulacja. Jeżeli chodzi o składkę społeczną to normalna składka społeczna, sama w sobie bo można ją jeszcze płacić wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, wynosi w 2018 roku 778,14 zł. Tej składki, zgodnie z tym co powiedziałem możemy nie płacić co najmniej przez 30 miesięcy no bo jest jeszcze ten okres wyłączony z prowadzenia działalności gospodarczej gdzie także jej nie płacimy. To daje łącznie kwotę 23 344, 20 zł

Natomiast jeśli chodzi o składkę społeczną tą preferencyjną przy małym ZUSie to wynosi ona 200, 16 zł więc jeśli będziemy ją płacić przez 24 miesiące to wydamy na ZUS, na ubezpieczenie społeczne kwotę 4803,34 zł.

Uwzględniając jeszcze 6 miesięczny okres kiedy w ogóle tej składki nie musimy płacić, wychodzi na to, że korzystając z tych obecnych udogodnień które może nie są w całości innowacją, ale chcialem to w całości podsumować jedną liczbą, to możemy zaoszczędzić 18 540, 36 zł.

Powiem w ten sposób. Dużo-nie dużo, na pewno na początku prowadzenia przez nas działalności gospodarczej jest to kwota która po pierwsze daje bardzo pozytywny bodziec psychiczny do rozpoczęcia nowego biznesu, a po drugie jest jednak realną kwotą którą możemy zamiast inwestować w składkę społeczną, zainwestować w rozwój naszego biznesu i to na pewno jest ogromna korzyść.

Jeżeli chodzi o tę część zmian wprowadzoną ustawą prawo przedsiębiorców, to przynajmniej ja, ale myślę, że i każdy z Was po przesłuchaniu tego odcinka podcastu „Prawo dla biznesu” oceniam bardzo pozytywnie. Są to ciekawe rozwiązania, myślę, że w pewnym stopniu eliminujące też tzw. szarą strefę która mówiąc bez ogródek, każdy wie, że istnieje, nie każdy wie w jakiej skali i bardzo pozytywnie akurat te rozwiązania należy oceniać.

Jak należy oceniać inne rozwiązania prawa dla przedsiębiorców, o tym być może w następnym albo w dalszych odcinkach podcastu, bo na pewno do tego tematu jeszcze wrócimy.

Dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie tego odcinka podcastu „Prawo dla biznesu”.

Dla wszystkich tych którzy korzystają z iTunes kieruję już wprost prośbę o to, żebyście napisali recenzję podcastu, wystawili mu tyle gwiazdek ile uważacie za stosowne, ponieważ widać rosnące zainteresowanie podcastem natomiast myślę, że jeżeli w  itunes wypozycjonowałby się on dzięki Wam wyżej, byłoby to dobrym impulsem do tego, żeby jeszcze więcej osób mogło dowiedzieć się o tym jakie kwestie prawne są istotne dla osób które chcą zacząć prowadzić biznes czy które już ten biznes prowadzą, co przynajmniej ja żywię taką głęboką nadzieję finalnie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości, a to, nie ukrywając jest jednym z powodów dla których zacząłem nagrywać ten podcast.

Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia za 2 tygodnie.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.