120
0

PDB #11 – Zmian w KRS ciąg dalszy – adresy do doręczeń dla osób reprezntujących spółkę oraz osób uprawnionych do ich powołania

120
0

Zmian w KRS ciąg dalszy. Po odcinku o repozytorium dokumentów przyszedł czas na garść dalszych informacji dotyczących zmian w KRS. Od 15 marca 2018 r. osoby uprawnione do reprezentacji spółki są zobowiązane do przedkładania sądowi oświadczenia o adresie do doręczeń. Taki sam wymóg dotyczy osób uprawnionych do powołania Zarządu. Trzeba wiedzieć do kiedy oświadczenia te powinny być złożone, jakie są konsekwencję ich niezłożenia oraz co może nas spotkać jeśli nie będzie aktualizować adresu do doręczeń.


Adres do doręczeń reprezentantów spółki

Od dnia 15 marca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy, które nakazują wskazywać przy zgłaszaniu wniosków rejestracyjnych do KRS, adresy do doręczeń osób reprezentujących podmiot wpisany do rejestru (członkowie zarządu, wspólnicy przy spółkach osobowych, likwidatorzy i prokurenci). W przypadku kiedy adres do doręczeń którejkolwiek z tych osób miałby być poza terytorium Unii Europejskiej to dodatkowo należy wskazać pełnomocnika do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz do doręczeń dla takiego pełnomocnika. Każdą zmianę adresu należy zgłaszać do KRS, gdyż w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego osobom, które są wymienione w przepisie, doręczenia będą dokonywane na adresy wskazane w KRS. W przypadku kiedy przestaniemy działać w ramach danej spółki, to każde doręczenie na adres, który tam wskazaliśmy będzie doręczeniem skutecznym.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Lista osób uprawnionych do powołania zarządu

W przypadku rejestracji spółek kapitałowych powstaje dodatkowo wymóg składania listy podmiotów, które zostały uprawnione do powoływania zarządu spółki. W sytuacji, kiedy będą to osoby fizyczne, lista ta powinna zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń dla tych osób, a jeżeli będą to spółki osobowe – lista powinna zawierać firmę lub nazwę i siedzibę członków organu lub osób uprawnionych do powołania zarządu. Kiedy wspólnikiem takiej spółki będzie osoba prawna (np. inna spółka kapitałowa) to na liście wskazuje się imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organów uprawnionych do reprezentacji. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie, zobowiązani będziemy do przedkładania nowej listy wraz z aktualnymi danymi.

Zwolnienie z opłaty sądowej

Zgłoszenie zmian w tym zakresie nie będzie podlegało opłacie sądowej. Ponadto, ustawodawca nałożył obowiązek przedłożenia dokumentów dotyczących adresów do doręczeń osób uprawnionych do reprezentacji spółek, w tym członków zarządów, wspólników spółek osobowych, likwidatorów i prokurentów w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia15 marca 2018 r. Obowiązek wskazania adresów do doręczeń osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów i prokurentów, pojawia się z momentem złożenia pierwszego wniosku do KRS.

Konsekwencje braku zakutalizowania danych

Zmiana niesie za sobą daleko idące skutki w kontekście znowelizowanego Kodeksu postępowania cywilnego, gdyż adresy, które będziemy zobowiązani zgłaszać do KRS będą nowym, odrębnym miejscem do doręczeń dla sądów. Będzie to szczególnie istotne dla członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ nawet po wykreśleniu z KRS i rezygnacji czy odwołania funkcji z zarządu osoby te muszą się liczyć z tym, że w przypadku, kiedy spółka nie spłaciła swoich zobowiązań, to kontrahenci tej spółki będą uprawnieni do wystąpienia z roszczeniami przeciwko członkom zarządu. Jeżeli nie zaktualizujemy adresu do doręczeń i nie odbierzemy korespondencji, która będzie związana ze sprawą sądową wytoczoną przeciwko członkowi zarządu to nakaz zapłaty uprawomocni się jako skutecznie doręczony na adres do doręczeń wskazany w KRS. O tym fakcie dowiemy się natomiast dopiero w momencie kiedy nasz rachunek bankowy zostanie zajęty przez komornika sądowego.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.