200
0

PDB #12 – Kiedy kończy się nam kadencja i wygasa mandat

200
0

W dzisiejszym odcinku ponownie skupimy się na tematyce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tym razem omówimy kiedy kończy się kadencja oraz wygasa mandat członka zarządu. Rozważymy, kiedy członek zarządu nie powinien już działać w imieniu spółki. Poruszymy również kwestię, czy spółka może funkcjonować bez zarządu oraz czy taka sytuacja zwalnia ją z odpowiedzialności za prowadzenie działalności.


Jeśli w umowie spółki zostanie określony okres pełnienia funkcji (np. dwuletnia kadencja), ważne jest, aby śledzić termin jej zakończenia. Należy wtedy dopełnić wszelkich formalności i podjąć uchwałę, która przedłuży naszą funkcję w zarządzie spółki. Jednak należy pamiętać, że mandat członka zarządu nie wygasa natychmiast po upływie określonej kadencji. Zgodnie z przepisami, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, kadencja członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy, w którym pełnił on tę funkcję. Jeżeli zarząd został powołany na okres dłuższy niż rok, to mandat członka zarządu wygasa w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok, w którym trwała jeszcze kadencja.

Wspólna kadencja członków zarządu

Warto zwrócić uwagę na zapisy dotyczące wspólnej kadencji. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeśli umowa spółki przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu, który został powołany przed zakończeniem tej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Odwołanie członka zarządu

Jeśli zachodzi potrzeba odwołania członka zarządu, modelowym rozwiązaniem jest odwoływanie go przez zgromadzenie wspólników, które dokonuje tego poprzez podjęcie stosownej uchwały. Podobne uprawnienie może być również przyznane na podstawie umowy spółki radzie nadzorczej.

Spółka bez zarządu

W sytuacji, gdy członek zarządu zrezygnuje z pełnienia swojej funkcji w spółce z zarządem wieloosobowym, procedura jest stosunkowo prosta. Rezygnację można złożyć poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji innemu członkowi zarządu lub prokurentowi. Jednak w przypadku zarządu jednoosobowego (lub gdy wszyscy członkowie zarządu zrezygnują jednocześnie), oświadczenie o rezygnacji należy przesłać na adres spółki. Stanie się ono skuteczne w momencie doręczenia na adres spółki w sposób umożliwiający podjęcie niezbędnych działań związanych z rezygnacją, czyli wtedy, gdy będzie możliwe normalne zwołanie nowego zarządu.

Rezygnacja członka zarządu

Rezygnacja nie musi mieć charakteru natychmiastowego. Możemy złożyć oświadczenie o rezygnacji, określając w nim konkretne terminy zakończenia pełnienia funkcji członka zarządu. W takim przypadku mandat członka zarządu wygaśnie dopiero w momencie nadejścia terminu określonego w oświadczeniu o rezygnacji.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.