192
0

PDB #11 – Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

192
0

Kontynuujemy temat zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po omówieniu repozytorium dokumentów przyszedł czas na ważne informacje dotyczące zmian w KRS, które weszły w życie od 15 marca 2018 r. Teraz osoby uprawnione do reprezentacji spółek są zobowiązane do przedstawienia sądowi oświadczenia dotyczącego adresu do doręczeń. Ten sam wymóg dotyczy również osób uprawnionych do powołania Zarządu. Warto dowiedzieć się, do kiedy trzeba złożyć te oświadczenia, jakie są konsekwencje ich zaniedbania oraz jakie niesie to ryzyko w przypadku braku aktualizacji adresu do doręczeń.


Adres do doręczeń w zmianach Krajowym Rejestrze Sądowym

Od 15 marca 2018 r. nowe przepisy nakazują wskazywanie adresów do doręczeń osób reprezentujących podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Takie jak: członkowie zarządu, wspólnicy w spółkach osobowych, likwidatorzy oraz prokurenci. W przypadku, gdy adres do doręczeń któregokolwiek z tych podmiotów znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, konieczne jest wskazanie pełnomocnika do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Każda zmiana adresu musi być zgłaszana do KRS. Spowodowane jest to tym, ponieważ, zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, doręczenia będą dokonywane na adresy podane w KRS. Jeśli przestaniemy działać w ramach danej spółki, wszystkie korespondencje nadal będą kierowane na adres wskazany w KRS.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Lista osób uprawnionych do powołania zarządu a zmiany w KRS

W przypadku rejestracji spółek kapitałowych pojawia się dodatkowy wymóg związany ze składaniem listy podmiotów uprawnionych do powołania zarządu spółki. Jeśli są to osoby fizyczne, lista ta powinna zawierać ich imiona, nazwiska oraz adresy do doręczeń. W przypadku spółek osobowych, lista powinna zawierać firmę lub nazwę oraz siedzibę członków organu lub osób uprawnionych do powołania zarządu. Jeśli wspólnikiem takiej spółki jest osoba prawna (np. inna spółka kapitałowa), na liście trzeba podać imiona, nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organów uprawnionych do reprezentacji. W przypadku zmian w tych danych, jesteśmy zobowiązani do dostarczenia nowej listy z aktualnymi danymi.

Zwolnienie z opłaty sądowej w zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym

Składanie zmian w tych obszarach nie wiąże się z opłatą sądową. Dodatkowo, ustawodawca wprowadził obowiązek przedstawienia dokumentów dotyczących adresów do doręczeń osób reprezentujących podmioty wpisane do KRS. W tym członków zarządów, wspólników spółek osobowych, likwidatorów oraz prokurentów w ciągu 18 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy, czyli od 15 marca 2018 r. Obowiązek wskazywania adresów do doręczeń osób reprezentujących podmioty wpisane do KRS pojawia się wraz z pierwszym wnioskiem złożonym do KRS.

Konsekwencje braku dokonania zmian w KRS

Zmiany niosą za sobą poważne konsekwencje w kontekście nowelizowanego Kodeksu postępowania cywilnego. Adresy, które zostaną wskazane w KRS, staną się nowymi miejscami doręczeń dla sądów. To szczególnie ważne w przypadku członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ nawet po ich wykreśleniu z KRS i zrezygnowaniu z funkcji w zarządzie, będą oni odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Jeśli nie zaktualizujemy adresu do doręczeń i nie odbierzemy korespondencji sądowej, nakaz zapłaty zostanie uznany za doręczony. Ważne: na adres, który został podany w KRS. O konsekwencjach dowiemy się dopiero, gdy nasze konto bankowe zostanie zajęte przez komornika sądowego.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.