173
0

PDB #10 – Złożenie sprawozdania finansowego do repozytorium

173
0

Niedawno wprowadzono zmiany dotyczące sposobu składania sprawozdań finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Teraz złożenie tych dokumentów jest zwolnione z opłat sądowych oraz opłat za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednakże na mocy nowelizacji ustawy, takie sprawozdania mogą być podpisane wyłącznie przez osoby wpisane do (KRS) posiadające numer PESEL. Czy jednak posiadanie PESEL jest obowiązkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą, która wymaga wpisu do KRS? Odpowiedź brzmi: NIE. Sprawozdania finansowe można składać jedynie do Repozytorium Dokumentów.


W związku z nowelizacją Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, procedura składania sprawozdań finansowych zostanie przeprowadzona za pomocą systemu teleinformatycznego. Stanowi istotne ułatwienie. Nowa ustawa zwolniła również z opłat za publikację informacji o umieszczeniu tych dokumentów w repozytorium. Ale kto może w takim razie składać sprawozdania do Repozytorium?

Jednakże istnieje pewna kwestia wymagająca uwagi. Zgodnie z ustawą, takie zgłoszenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze. Ta osoba musi być wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentacji, wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Problem polega na tym, że obecne przepisy nie wymagają, aby osoby uprawnione do reprezentowania spółki posiadały numer PESEL. Zarówno obowiązujące Prawo przedsiębiorców, jak i ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeks spółek handlowych nie zawierają takiego wymogu.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Brak PESEL a złożenie sprawozdania finansowego

Wynika z tego poważny problem. W przypadku tych spółek nie będzie można spełnić ustawowych wymogów dotyczących składania sprawozdań finansowych w repozytorium dokumentów bez ewentualnych zmian w składzie zarządu. Polegających z kolei na “dokooptowaniu” osoby, która posiada numer PESEL. Bądź uzyskaniu numeru PESEL przez osobę pełniącą funkcję w zarządzie już obecnie. Warto zaznaczyć, zawsze system S24, przez który składa się dokumenty finansowe do repozytorium dokumentów, jest zgodny z ustawą, to zgodność jest wymagana. Dzieje tak, ponieważ dokumentów nie można złożyć w inny sposób. Niż poprzez podpisanie ich przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, której numer PESEL jest wpisany do KRS.

Konsekwencje braku złożenia sprawozdania

Ten problem staje się poważny w kontekście obowiązku sądu rejestrowego do wszczęcia postępowania o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W przypadku gdy spółka mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożyła rocznych sprawozdań finansowych przez dwa kolejne lata obrotowe. To kwestia, którą trzeba będzie rozwiązać w przyszłości. Obecnie może stać się to realnym problemem dla wielu podmiotów w Polsce. Czy sytuacja zostanie rozwiązana poprzez zmianę przepisów ustawy, czy też praktyka sądów wypracuje inne rozwiązania, pozostaje do zobaczenia.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.