179
0

Ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Co zrobić by mieć szansę na odzyskanie długu?

179
0

Upadłość (niezależnie, czy konsumencka czy gospodarcza) dla wielu przedsiębiorców oznacza w praktyce brak możliwości wyegzekwowania należności. Faktycznie, praktyka pokazuje
że zaspokojenie w przypadku upadłości nie zawsze będzie dla wierzyciela satysfakcjonujące. Warto jednak wskazać, że aby uczestniczyć w podziale środków (jakichkolwiek) uzyskanych w trakcie upadłości, należy dopełnić określonych w prawie upadłościowym formalności.

Z czym wiąże się ogłoszenie upadłości?

Upadłość to stan przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej, który jest skutkiem wszczęcia wobec takiego podmiotu specjalnej procedury sądowej, zwanej postępowaniem upadłościowym. Aby wszcząć taką procedurę niezbędny jest wniosek złożony przez dłużnika lub jego wierzyciela. Następnie postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości zakończone ogłoszeniem tejże. Upadłość może zostać ogłoszona przez sąd jedynie wobec spółki lub osoby, która nie jest już w stanie regulować swoich długów, a więc stała się niewypłacalna. Co istotne, w przypadku spółek upadłość będzie ogłoszona o tyle tylko o ile majątek takiego podmiotu pozwoli co najmniej pokryć koszty postępowania upadłościowego.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Naczelnym celem postępowania upadłościowego jest spłata zobowiązań dłużnika wobec jego wierzycieli w jak największym stopniu (lub oddłużenie, w przypadku osoby fizycznej). Innymi słowy, w przypadku przedsiębiorców chodzi o sytuację, w której wierzyciele otrzymają więcej w ramach postępowania upadłościowego niż otrzymaliby, gdyby każdy z osobna prowadził egzekucję.

Dodatkowo, jeśli istnieje taka możliwość, postępowanie upadłościowe ma na celu zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Warto jednak zaznaczyć, że od czasów kiedy do naszego prawodawstwa wprowadzono Prawo restrukturyzacyjne, a wyeliminowano postępowanie układowe zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika sprowadzać się będzie w zasadzie do jego przejęcia przez innego przedsiębiorcę.

Warto podkreślić, że postępowanie upadłościowe to proces skomplikowany i wymagający ściśle określonych kroków, w tym złożenia wniosku, ogłoszenia upadłości przez sąd, wyznaczenia syndyka etc. To także czas, kiedy niemal wszyscy wierzyciele –  prócz kilku kategorii uprzywilejowanych, które na liście zamieszcza sam Syndyk – zgłaszają swoje roszczenia i uczestniczą w podziale dostępnych środków. W efekcie, głównym celem jest zaspokojenie wierzycieli poprzez rozdysponowanie majątkiem niewypłacalnego podmiotu, a w przypadku osób fizycznych także ustalenie planu spłaty.

Co robić jeżeli twój dłużnik upadł?

Teoretycznie przedsiębiorcy powinni śledzić ogłoszenia publikowane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) w kontekście swoich dłużników, aby sprawdzać, czy nie ogłosili oni upadłości. Praktycznie, warto analizować sytuację finansową kontrahenta, chociażby poprzez bieżące monitorowanie zaległości płatniczych, co w przypadku kolejnych nie zapłaconych zobowiązań może być sygnałem alarmującym. Rzecz jasna inny podmiot może nie płacić nam także z tego powodu, że po prostu nie chce tego zrobić, czy to w ogóle, czy w danym czasie, ale taka analiza jest dostępna dla każdego przedsiębiorcy i stanowi co najmniej tak zwane „żółte światło”.  Co istotne i o czym nie należy zapominać, Syndyk po ogłoszeniu upadłości  ma obowiązek informowania wierzycieli upadłego o tym fakcie, tylko w przypadku jeśli ich adresy są mu znane. Co do pozostałych wystarczy, jedynie obwieszczenie we wspomnianym KRZ.

Pierwszym obowiązkiem wierzyciela, aby brać czynnie udział w procedurze upadłości (w tym w planie podziału oraz planie spłaty) jest zgłoszenie wierzytelności. Zgłoszenie wierzytelności powinno nastąpić bezpośrednio ustanowionemu w sprawie syndykowi masy upadłości. Prawo zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym przysługuje także wierzycielowi, którego wierzytelność została zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej, lub w rejestrze okrętowym. Przy czym należy pamiętać, że jeżeli wierzyciel nie zgłosi tych wierzytelności, będą one umieszczone na liście wierzytelności z urzędu, czyli bez konieczności składania żadnych wniosków. Również z urzędu na liście zamieszcza się wierzytelności ze stosunku pracy oraz przysługujące ZUS i KRUS.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Kolejny krok dotyczy planu spłaty. W ramach upadłości korzysta się z planu spłaty wierzycieli, który w niejednym przypadku jest jednym z ważniejszych dokumentów postępowania. Plan spłaty wierzycieli – mówiąc w pewnym uproszczeniu – stanowi dokument sporządzany w postępowaniu upadłościowym, w którym określa się harmonogram zaspokajania poszczególnych wierzycieli z sum uzyskanych z podziału masy upadłościowej. Dobra informacja jest taka, że w wielu przypadkach wierzyciel na podstawie planu spłaty może odzyskać przynajmniej część swoich zobowiązań. Zła natomiast wiąże się z tym, że zazwyczaj jest to drobny ułamek całej należności. Niekorzystny projekt planu spłaty wierzyciel może zaskarżyć ewentualnie wypowiedzieć się w tym zakresie. Może to dotyczyć zarówno wydłużenia okresu planu spłaty, jak również i miesięcznej wysokości spłat.

Czy można prowadzić egzekucję wobec upadłego?

Zgodnie z prawem upadłościowym, Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W praktyce zatem, nawet jeżeli wierzyciel posiada wyrok opatrzony klauzulą wykonalności, jeżeli dłużnik ogłosił upadłość, nie będzie możliwe dochodzenie wierzytelności na drodze egzekucji komorniczej.

Kiedy przedsiębiorca będzie mógł ogłosić upadłość konsumencką?

Warto nadmienić, iż przedsiębiorca będący osobą fizyczną, chcąc ogłosić upadłość na korzystnych zasadach przeznaczonych dla konsumentów, będzie mógł to zrobić dopiero po zakończeniu prowadzenia swojej działalności. W praktyce wystarczy więc, że wykreśli się z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) i już następnego dnia po wykreśleniu przedsiębiorca może tego dokonać. Co więcej nie będzie przeszkodzą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nawet to, że zadłużenie byłego przedsiębiorcy powstało w całości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Upadłość (niezależnie czy konsumencka czy gospodarcza) w praktyce zazwyczaj oznacza, że wierzyciel nie odzyska całości należności. Wierzyciel nie jest jednak całkowicie pozbawiony praw, musi jednak pamiętać, aby podejmować określone czynności w ustawowych terminach. W praktyce bowiem wierzyciel może mieć wpływ na przebieg postępowania upadłościowego i zwiększyć szanse na odzyskanie jak największej części należności.

Mateusz Kwilosz
ADWOKAT

Zajmuję się sprawami z zakresu prawa karnego i karno – skarbowego. Specjalizuję się również w prawie cywilnym ze szczególny uwzględnieniem spraw odszkodowawczych i rynku ubezpieczeń Przedsiębiorcom pomagam głównie w procesach sądowych, a także w zabezpieczeniu umów i biznesu.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.