842
0

Nowe kary do 100.000,00 zł za brak wpisu do Rejestru działalności na rzecz spółek i trusów

842
0

Nowy rejestr

Rejestr działalności na rzecz spółek i trustów ruszył już 31 października 2021 r. Skąd wziął się nowy rejestr? Otóż jest on skutkiem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, która działalność podlegającą wpisowi do rejestru uczyniła działalnością regulowaną. Warto w tym miejscu wskazać, że tak jak kwestia tego, co kryje się pod słowem „spółka” nie budzi chyba większych wątpliwości, tak kwestia trustu i jego definicji nie jest już tak oczywista. Otóż, jak wynika z ustawy, przez trust rozumie się regulowany przepisami prawa obcego stosunek prawny wynikający ze zdarzenia prawnego, umowy lub porozumienia, w tym zespołu takich zdarzeń lub czynności prawnych, na podstawie którego dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych na powiernika, w celu sprawowania zarządu powierniczego oraz udostępniania tych wartości beneficjentom tego stosunku. Kwestię tę jednak na kanwie tego artykułu pominę, ponieważ jest ona na tyle skomplikowana, że wydaje się, iż osoby, które obsługują kwestie tego rodzaju zdają sobie z tego sprawę na wyższym poziomie niż tylko ogólnoinformacyjny.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Kogo dotyczy obowiązek wpisu

Kto ma obowiązek wpisu do rejestru? Otóż zgodnie z nowo dodanym rozdziałem 11a ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,  obowiązkowi temu podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący tzw. „działalność na rzecz spółek lub trustów”, która polega na świadczeniu usług polegających na:

 • – tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  – pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  – zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  – działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
  – działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Wyjątki od obowiązku wpisu

Co istotne, mimo, że bodaj najliczniej przy tworzeniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej biorą udział adwokaci i radcowie prawni to w ich zakresie jest zwolnienie z obowiązku wpisu do rejestru. Nie zmienia to jednak faktu, że już wcześniej mieli oni określone obowiązku na gruncie procedur AML.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Wymóg niekaralności

Co istotne, bynajmniej nie każdy może prowadzić działalność regulowaną związaną z działalnością na rzecz spółek i trustów. Przede wszystkim działalności takiej nie może prowadzić osoba karana za określone przestępstwa umyślne, a to:

 • – przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  – przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
  – przeciwko wiarygodności dokumentów,
  – przeciwko mieniu,
  – przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym,
  – przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  – finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
  – popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia

Ponadto, osoba taka powinna posiadać określoną wiedzę i doświadczenie, który to wymóg powinien być także udokumentowany. Wymóg ten odnosi się do:

 • – osób fizycznych prowadzących działalność regulowaną,
  – członków organów zarządzających,
  – osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności regulowanej,
  – beneficjentów rzeczywistych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych prowadzących działalność regulowaną, wspólników tych podmiotów, o ile wspólnikom tym powierzono prowadzenie spraw spółki lub są uprawnieni do jej reprezentacji.

Wymóg ten może być spełniony poprzez dla przykładu ukończenie odpowiedniego szkolenia lub kursu, albo wykonywanie co najmniej przez rok czynności związanych z działalnością regulowaną.

Jaki jest czas na dokonanie wpisu?

Podmioty, które aktualnie prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Firmy, które planują rozpocząć taką działalność od 31 października 2021 r. lub później, powinny uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia tego rodzaju działalności.

Wniosek o wpis do rejestru prowadzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Można go złożyć od 31 października 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wpisu dokonuje się do odpowiedniego rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z wymaganym oświadczeniem.

Kary za brak wpisu

Firma, która będzie prowadzić działalność na rzecz spółek lub trustów albo prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych, który wykonuje tę działalność bez uzyskania wymaganego wpisu do odpowiedniego rejestru podlega karze pieniężnej do wysokości 100 tys. zł.

Procedury ALM

Na tym jednak obowiązki się nie kończą. Prócz tego, że firmy prowadzące tego rodzaju działalność mają obowiązek wpisać się do nowego rejestru mają one także szereg obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wszystkie te obowiązki tworzą niekiedy dość skomplikowaną procedurę, która reguluje kolejność i sposób działania. Dlatego też, prócz wpisu do rejestru działalności regulowanej warto też pamiętać, że powinniśmy także takie procedury posiadać u siebie w firmie.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.