495
0

Legalne wykorzystanie programu komputerowego na gruncie prawa autorskiego i Kodeksu karnego

495
0

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tematyce programów komputerowych został poświęcony w całości rozdział 7. Na początku trzeba zaznaczyć, że wszystkie programy komputerowe podlegają ochronie na takich samych zasadach jak utwory literackie, chyba że przepisy rzeczonej ustawy stanowią inaczej. Należy pamiętać, że co do zasady prawa majątkowe do programów komputerowych stworzonych przez pracowników, którzy wykonują je w oparciu o jakikolwiek stosunek pracy przysługują pracodawcy.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Zgodnie z art. 74 ust. 4 autorskie prawa majątkowe, oczywiście z wyjątkiem tych wspomnianych powyżej,  do programu komputerowego obejmują prawo do:

 1. – trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;
  – tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
  – rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Jeżeli program komputerowy jest wykorzystywany przez użytkowania zgodnie z jego założeniem  i przeznaczeniem wymienione w pkt 1 i 2 prawa nie wymagają zgody uprawnionego. Ponadto bez zgody można:

 1. – sporządzać kopię zapasową programu komputerowego, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z niego,
  – obserwować, badać i testować jego funkcjonalność,
  – zwielokrotniać kod lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z niego.

Co najważniejsze w razie niezastosowania się przez użytkownika do wszystkich wyżej przytoczonych regulacji, uprawniony może domagać się od użytkownika programu komputerowego zniszczenia posiadanych przez niego środków technicznych (w tym programów komputerowych), których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń programu.

Ustawa Kodeks karny

Po nowelizacji w Kodeksie karnym w kilku rozdziałach znajdują się przepisy związane stricte z informatyką. W rozdziale 33 skatalogowane zostały przestępstwa przeciwko ochronie informacji. W szczególności są to przestępstwa, o których mowa w art. 267-269b.

Pierwszym z nich jest tzw. hacking. Użytkownik programu komputerowego, który uzyskuje informację dla niego nie przeznaczoną:

 • – otwierając zamknięte pismo,
  – podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji
  lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jego zabezpieczenie,
  – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Na gruncie Kodeksu karnego, użytkownik nie może również niszczyć, uszkadzać, usuwać lub utrudniać dostępu do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłócać lub uniemożliwiać automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania takich danych. W wypadku naruszenia tych zasad musi on liczyć się z możliwością podlegania karze pozbawienia wolności do lat 3, a w wypadku gdyby działanie takie niosło za sobą szkodę majątkową do lat 5.

Opisany w art. 269 KK sabotaż komputerowy jest kolejnym przestępstwem chroniącym integralność zapisu informacji przetwarzanej elektronicznie. Bowiem jeszcze większe sankcje przewidziane są dla osoby, która:
– niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego
– albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych.

Tutaj maksymalny wymiar kary został ustalony jako kara pozbawienia wolności do lat 8. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego wyżej, niszcząc albo wymieniając informatyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych.

Oczywiście nie można zapomnieć o tym, że nielegalne uzyskanie programu komputerowego to nic innego jak kradzież, uregulowana w art. 278 KK. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą oraz bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.