676
0

Jak (najwięcej) zarobić na podcastach

676
0

Choć większość podcasterów wykorzystuje podcast jako kanał marketingu, a być może nawet sprzedaży produktów lub własnych usług, to są i tacy, którzy nagrywają podcast na zlecenie innej firmy. Szczególnie tych ostatnich powinno zainteresować w jaki sposób można zoptymalizować kwestie osiąganych w taki sposób dochodów. Jak się bowiem okazuje jest to możliwe do osiągnąć bez konieczności zwiększania obciążeń po stronie firmy, która zleca nagranie podcastu, a co więcej można to zrobić całkowicie legalnie trzeba wiedzieć jedynie tych kilka kwestii, o których przeczytasz poniżej.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Podcaster na umowie B2B

Jednym – choć wcale nie najbardziej popularnym – modelem współpracy między firmą zamierzającą promować się poprzez podcast, a podcastem jest umowa B2B. Będzie tak oczywiście wtedy, kiedy podcaster prowadzi działalność gospodarczą i w jej ramach produkuje podcast dla swojego partnera biznesowego.

Choć rzecz jasna w tym przypadku podcaster może w znacznej mierze wpływać na wysokość płaconych przez siebie podatków, to jednak nie ta sytuacja będzie nas najbardziej interesować w kontekście zwiększenia wynagrodzenia podcastera bez dodatkowych nakładów finansowych po stronie firmy, która zleciła mu stworzenie podcastu. Warto jednak wspomnieć, że w przypadku umów B2B pole do manewru daje z jednej strony kwestia dotycząca wysokości odprowadzanego przez podcastera ZUS (ulga na start, mały ZUS, mały ZUS+). Z drugiej strony będą to natomiast kwestia objęcia usług podcastera podatkiem VAT, który nie zawsze musi wystąpić, choć finalnie jako podatek neutralny dla biznesu nie powinien mieć większego znaczenia. Zasadą rozliczania się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie też możliwość pomniejszania przychodu o koszt jego uzyskania i odprowadzanie podatku wyłącznie od określonego w ten sposób dochodu. W szczególności ten ostatni aspekt jest istotny w kontekście tego, o czym przeczytasz szerzej w dalszej części tego tekstu.

Umowy cywilnoprawne

Umowa B2B to jednak bynajmniej nie jedyna „ścieżka” współpracy z podcasterem. W przypadku nagrywania podcastów na zlecenie istnieje zupełnie legalna możliwość zawarcia umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenia (precyzyjnie – umowa o świadczenie usług), czy umowa o dzieło. Nie wchodząc w przesadne szczegóły dotyczące tego czym konkretnie będą różnić się te umowy, najprościej można ująć to w ten sposób, że pierwsza dotyczyć będzie nagrywania podcastów, gdy druga ich nagrania. W kontekście istotnym z perspektywy kluczowej tu kwestii warto wspomnieć, że w przypadku tego typu umowy autorskie prawa majątkowe do podcastu przechodzą na zleceniodawcę tylko i wyłącznie jeśli łącząca go z podcasterem umowa tak stanowi.

Umowa o pracę

Warto też wiedzieć, choć nie jest to najczęściej stosowane rozwiązanie, że podcast na cudze zlecenie może być też nagrywany w ramach umowy o pracę. Co istotne w kontekście, o którym dowiesz się już niebawem, w przeciwieństwie do umowy o świadczenie usług, czy umowy o dzieło w tym przypadku sytuacja przedstawia się w ten sposób, że zleceniodawca, którego w tym przypadku nazywać będziemy pracodawcą, powinien nabyć autorskie prawa do podcastu na podstawie typowej umowy o pracę pod warunkiem, że realnie dotyczy ona właśnie nagrywania podcastów.

Kwestią niezmiernie ważną dla podcasterów działających na cudze zlecenie, jak i dla firm w których działają, jest kwestia kosztów uzyskania przychodów stosowanych właśnie w przypadku umów cywilnoprawnych oraz umowy o pracę. Ze względu jednak na fakt, że i wewnątrz tych dwóch sytuacji będą pewne różnicy przedstawię je odrębnie poniżej.

Koszty uzyskania przychodu w przypadku umów cywilnoprawnych

W przypadku umowy o świadczenie usług oraz umowy o dzieło zasadą jest stosowanie 20% kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że od kwoty przychodu, która polega opodatkowaniu, czyli tej pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne przychód możemy pomniejszyć o dalsze 20% kosztów jego uzyskania. Tak określona kwota będzie natomiast stanowić dochód od którego przyjdzie nam zapłacić podatek.

Taka zasada wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie jednak z przepisami w pewnych przypadkach można wyjątkowo koszty uzyskania przychodu określić na kwotę 50% osiągniętego przychodu! Kiedy więc będzie miał miejsce ten wyjątek?

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza regułę, że z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – możliwym jest zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Sytuacja jednak komplikuje się jeśli wziąć pod uwagę, że tę preferencyjną stawkę kosztów uzyskania przychodów można zastosować jedynie w pewnych sytuacjach. Zasada ta nie dotyczy jednak wszystkich możliwych działań w wyniku których można będzie mówić o powstaniu praw autorskich. Jak wynika z przepisów, podwyższone koszty uzyskania przychodu mogą zostać zastosowane w przypadku działalności twórczej w zakresie – w kontekście nas interesującym – twórczości audialnej i audiowizualnej, reżyserii, dziennikarstwa, produkcji audialnej i audiowizualnej, działalności publicystycznej. Jest to o tyle istotne, że tego rodzaju działania nieodzownie wiążą się, a przynajmniej mogą się wiązać z nagrywaniem podcastów na zlecenie firmy.

Abstrahując bowiem od tego, czy podcast będzie miał formę wyłącznie audio, czy także wideo z całą pewnością będzie się on mieścił w kategorii tak produkcji, jak i twórczości audialnej lub auidowizualnej. Co więcej, co najmniej w większości przypadków trudno będzie postawić tezę odmienną jak tylko taką, że podcast nagrany został wedle pewnego scenariusza, co daje też postawę do postanowienia tezy, że został wyreżyserowany. Oczywiście, w dużej mierze zależną od tematyki podcastu będzie odpowiedź na pytanie czy stanowić będzie on także działalność publicystyczną, jednak wydaje się być to bardziej niż prawdopodobne. Z kolei o tym, że podcast będzie stanowił działalność z zakresu dziennikarstwa mówić będziemy mogli w szczególności wówczas, jeśli sam podcast zostanie zarejestrowany jako dziennik albo czasopismo, co jest co do zasady możliwe po spełnieniu przesłanek do tego koniecznych.

Koszty uzyskania przychodów w przypadku podcastu nagrywanego w ramach umowy o pracę

W przypadku podcastu nagrywanego w ramach umowy o prace sytuacja będzie niemal analogiczna z tym, że ustawodawca „normalnie” pozwala na uwzględnienie jeszcze mniejszej niż 20% kwoty tytułem kosztów uzyskania przychodu. W każdym jednak razie, jeśli w ramach obowiązków pracowniczych nagrywany jest podcast i spełnione są przedstawione powyżej warunki, to także i w tym przypadku będzie istniała możliwość zastosowania stawki kosztów na poziomie 50%.

Co zrobić by zastosować koszty 50% w przypadku umowy cywilnoprawnej?

Aby jednak można było zastosować do rozliczenia umowy o dzieło albo umowy zlecenia dotyczącej stworzenia podcastu podwyższone – 50% koszty uzyskania przychodów nie możemy zapomnieć o pewnych kwestiach. Zgodnie z podstawowym w tym zakresie przepisem, zastosowanie kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% będzie możliwe pod warunkiem, że sam przychód będzie się wiązał z korzystaniem przez podcastera z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami. Oznacza to, że do tego, aby móc skorzystać z preferencyjnej stawki kosztów uzyskania przychodów konieczne jest albo udzielenie licencji na korzystanie z podcastu albo też przeniesienie do niego majątkowych praw autorskich na określonych polach eksploatacji. Musimy pamiętać, że w przypadku samego tylko zlecenia stworzenia podcastu nie dochodzi do przeniesienia majątkowych praw autorskich, a udzielenie licencji niewyłącznej może okazać się dyskusyjne.

Do zaistnienia jednego ze skutków, o których mowa powyżej koniecznym jest zawarcie stosownej umowy. Trzeba wiedzieć, że taka umowa tak w przypadku licencji wyłącznej, jak i przeniesienia majątkowych praw autorskich musi dla swojej skuteczności być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Co więcej, z tych samych względów, nie bez znaczenia jest też i to jakie konkretnie postanowienia znajdą się w takiej umowie, co w szczególności dotyczy pól eksploatacji. W przypadku licencji niewyłącznej, brak już co prawda konieczności dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, czy też precyzyjnego określania pól eksploatacji jednak uwzględniając ewentualne zastrzeżenia Urzędu Skarbowego, które w przyszłości mogą dotyczyć możliwości zastosowania zwiększonych kosztów uzyskania przychodów niewątpliwie warto taką umowę posiadać. Jej sporządzenie i podpisanie będzie z pewnością ważnym elementem w ewentualnym sporze z Urzędem Skarbowym, w którym stawką najczęściej będzie znaczna kwota pieniędzy.

Co zrobić by zastosować koszty 50% w przypadku umowy o pracę?

W przypadku umowy o pracę, jeśli w zakresie obowiązków pracownika będzie tworzenie podcastów, majątkowe prawa autorskie przechodzić będą bez konieczności szerszego opisywania tego w umowie na pracodawcę. Jednak, także i w tym przypadku, warto pewne kwestie zawrzeć w umowie. Przede wszystkim, szczególnie gdy pracownik prócz tworzenia podcastów wykonuje także inne obowiązki, warto w umowie określić jaka część wynagrodzenia pracownika dotyczy właśnie przeniesienia majątkowych praw autorskich do podcastu, a tym samym do jakiej kwoty będzie miał zastosowanie 50% koszt uzyskania przychodu. Także i w tym przypadku może to pomóc uniknąć sporu z Urzędem Skarbowym.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.