W 2020 roku ukończył studia magisterskie na kierunku prawo w Kolegium prawa w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej w Rzeszowie. Obecnie jest uczestnikiem Seminarium doktoranckiego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i przygotowuje się do otwarcia przewodu doktorskiego. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Ponadto zajmuje się również sprawami z zakresu prawa własności przemysłowej, a w szczególności z obszaru tematyki znaków towarowych. Do kręgu jego zainteresowań należy prawo prywatne, a w szczególności tematyka prawa handlowego ukierunkowana na prawo spółek oraz procedura cywilna.

Pozew w postępowaniu gospodarczym – uwagi praktyczne

Czym jest postępowanie gospodarcze? Postępowanie gospodarcze jest jednym z tzw. postępowań procesowych odrębnych, uregulowanych w art. 4581 i nast. Kodeksu Postępowania Cywilnego (dalej KPC lub k.p.c.), o czym szerzej w artykule pt. „Istotne aspekty powództwa w postępowaniu gospodarczym dla przedsiębiorców” dostępnym na blogu Prawo dla Biznesu -> https://bityl.co/COmN. W tym miejscu warto dodać, że przepisy…

Istotne aspekty powództwa w postępowaniu gospodarczym dla przedsiębiorców

Czym jest postępowanie gospodarcze? Żeby móc konstruktywnie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do ustawy Kodeks postępowania cywilnego, do części poświęconej procesowi. Znajdują się tam przepisy ogólne dotyczące procesu, które składają się na podstawowy tryb postępowania procesowego oraz tzw. postępowania odrębne, które są zbiorem przepisów szczególnych, charakterystycznych dla określonego rodzaju spraw. Postępowanie gospodarcze jest jednym…

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie AML

Czym jest procedura AML? Termin AML wywodzi się z języka angielskiego (z ang. Anti-Money Laundering) i oznacza przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Zatem Procedura AML to zbiór zasad, przyjęty przez dany podmiot, oparty na określonej podstawie prawnej, który ma na celu przeciwdziałanie zjawisku prania pieniędzy w obrocie gospodarczym. Jeśli mowa o jego zastosowaniu w biznesie to oznacza…